Symboly města

Znak města

Znak městaZnak města Sezemic tvoří stříbrný štít se třemi červenými kosmými pruhy. Nad štítem je zlatá královská koruna.

Původ ani časové vymezení udělení znaku Sezemicím není možné s úplnou jistotou uvést.

Předpokládá se, že znak byl městečku Sezemice udělen za vlády Ferdinanda I. Habsburského, kdy byly Sezemice pod panstvím Jana z Pernštejna (1534 – 1548). Některé historické prameny uvádějí za rok udělení městského znaku Sezemicím rok 1543, kdy Jan z Pernštejna, zvaný Bohatý, odpouští Sezemicím řadu plateb a dávek.

Nalezneme i prameny přisuzující udělení znaku Sezemicím Jiříkem z Poděbrad.

Avšak jiné prameny uvádějí, že znamení tří pruhů na štítě tomu nenasvědčuje a upozorňují na podobu sezemického znaku s erby pánů z Dobrušky a Opočna.

Skutečnost, že páni z Dobrušky měli ve svém erbu na stříbrném štítu červené pruhy i známá věrnost Jana z Dobrušky královně Rejčce, která pamatovala na klášter v Sezemicích ve svém testamentu z roku 1335, svádí k úvahám o úzkém vztahu znaku Sezemic s tímto panským rodem. Jeho erb, tak podobný znaku města Sezemic, nacházíme na svornících jedné z nejstarších stavitelských památek Sezemic, v kapli sv. Anny kostela Nejsvětější Trojice.

Při úvahách o původu znaku Sezemic stojí za zmínku i skutečnost, že rovněž erb cisterciáckého řádu, k němuž přináležel sezemický klášter, má na štítu tři pruhy pokosem.

Městské znaky se často vyvíjely z pečetí, města užívala pečetí dříve než znaků, a proto jsou mnohé městské znaky převzaty z obrazu na pečeti. Česká města ve starší době též užívala znaků odvozených od znamení svého zakladatele nebo pána.

Původ mnohých erbovních znamení není znám a tak je často podoba erbu zdrojem mnoha interpretací a dohadů. Nejinak tomu je i u erbu města Sezemic.

Poloha města Sezemic na březích řeky Loučné a potoka Zadní Lodrantky v blízkosti významného toku Labe často svádí ke ztotožnění těchto tří řek se třemi pruhy na znaku města. Tři pruhy jsou někdy považovány za jiné trojříčí, na kterém se Sezemice rozprostírají, a to mezi Loučnou, Lodrantkou a Novohradkou. Novohradka je pravděpodobně zmiňována proto, že dvakačovický náhon zvaný Zminka, zřízený však až v roce 1567, odvádí vodu z říčky Novohradky u Dvakačovic a přivádí ji do Loučné nad splav v Sezemicích. Domněnka, že na sezemickém znaku jsou zobrazeny tři řeky, ať již kterékoliv, není podložena žádnými historickými prameny, přesto je tato představa nesprávně vžita u mnohých nejen sezemických občanů.

Erbovní znamení tří kosmých pruhů vede k úvahám o souvislosti sezemického erbu s podobnými erby rodu Drslaviců rozvětveného na pány z Potštejna a Litic, Dobrušky a Opočna, Kostomlat a Častolovic. Lze předpokládat, že původ sezemického erbu je v rodinném erbu některého pana Sezemy, který snad Sezemice založil.

Původní originál znaku je ztracen, pravděpodobně shořel při některém z četných sezemických požárů.

Vyskytuje se mnoho typů štítů sezemického znaku na zvonech, křtitelnici, pečetidlech, razítkách, na odznacích a příležitostných medailích, v historicky a heraldicky zaměřené literatuře aj. Všechny uváděné podoby znaku nesou pečeť své doby. Více či méně odpovídají nejen pramenu, ze kterého autor vycházel, ale zároveň i vkusu a tvůrčímu duchu autora.

Nejstarší nám známé vyobrazení městského znaku Sezemic nalézáme na stříbrném sezemickém pečetidle, na zvonu v sezemické zvonici od hradeckého zvonaře Václava Fararze z roku 1553 a dále na renesanční cínové křtitelnici od Mistra Jana Nabrzehowskyho z roku 1612.

Stříbrné pečetidlo Sezemic, foto M. GabrielStříbrné pečetidlo Sezemic, foto M. Gabriel

 

Detail zvonu z roku 1553 v sezemické zvonici, foto M. BalcarDetail zvonu z roku 1553 v sezemické zvonici, foto M. Balcar

Detail křtitelnice z roku 1612, foto M. GabrielDetail křtitelnice z roku 1612, foto M. Gabriel

Prapor města

Svůj prapor, symbol soudržnosti a pospolitosti, má město Sezemice od roku 2002.

Rada města Sezemic na svém zasedání 28. března roku 2001 doporučila návrh podoby městského praporu, který byl schválen na zasedání zastupitelstva města 10. července téhož roku.

Ústředním motivem praporu se stal starobylý znak města Sezemic.

Zastupitelstvo rozhodlo o předložení návrhu na udělení praporu města předsedovi Poslanecké sněmovny a 27. března roku 2002 projednal a schválil podobu praporu města Sezemice podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dne 14. května předseda Poslanecké sněmovny slavnostně předal starostovi Bohuslavu Kopeckému a místostarostovi Františku Matúšů udělovací listinu opravňující město Sezemice používat vedle městského znaku prapor města Sezemic. Po udělení praporu parlamentem zajistil Městský úřad v Sezemicích zhotovení vyšívaného nástěnného znaku města Sezemic a slavnostního praporu s mosazným sezemickým znakem umístěným na vrcholu žerdi.

28. října 2002 byl v sezemickém kostele Nejsvětější Trojice prapor města slavnostně vysvěcen. Svěcení praporu města bylo navázáním na odkaz sezemických dějin, stalo se poctou našim předkům, všem těm, kteří pomáhali utvářet předlouhou historii Sezemic.

Slavnosti se zúčastnili zástupci města v čele se starostou a místostarostou. Pověřeni nesením praporu a znaku byly sezemičtí hasiči a skauti. Svěcení praporu doprovodil hezkým a poučným slovem o významu praporu a heraldických symbolů nynější farář v Sezemicích P. Milan Vrbiak.

Ze slavnosti svěcení praporu 28. října 2002, foto Zd. StehnoZe slavnosti svěcení praporu 28. října 2002, foto Zd. Stehno

 

Zpracoval Miroslav Balcar, Sezemice, listopad 2021