Sezemice dnes

Sezemice dnes

Město Sezemice se nachází v katastrálním území Dražkov nad Labem, Lukovna, Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou, Kladina, Velké Koloděje a Veská na ploše 2 215 ha. Dnes žije v Sezemicích s připojenými obcemi Dražkov, Kladina, Lukovna, Počaply, Velké Koloděje a Veská téměř 4000 obyvatel.

Současné Sezemice mají vybudovanou kompletní infrastrukturu, odpadové hospodářství a jsou rozvíjejícím se městem s rostoucí bytovou výstavbou. Pro občany je k dispozici budova radnice s městským úřadem (MÚ), sálem a restaurací vybudovaná v letech 2002 až 2004 a slavnostně otevřená v roce 2004 při příležitosti 170. výročí povýšení Sezemic na město. MÚ vykonává přenesenou působnost na úseku matriky pro město Sezemice, včetně místních částí Dražkov, Kladina, Lukovna, Počaply, Velké Koloděje a Veská, a také pro obce Kunětice, Újezd, Choteč, Borek, Časy a Rokytno. Odbor stavebního úřadu a územního plánování MÚ působí pro katastrální území města Sezemice (včetně připojených vesnic) a pro obce Kunětice, Újezd u Sezemic, Choteč, Borek, Časy, Rokytno (k. ú. Rokytno a k. ú. Bohumileč) a Spojil. V rámci odboru správy majetku a životního prostředí MÚ je zřízena technická skupina zajišťující údržbu veřejného prostranství, místních komunikací a budov v majetku města a spolupracující s profesionálními stavebními firmami při opravách chodníků, komunikací, cyklostezek, hřišť a památníků na území Sezemic a připojených vesnic.

Město Sezemice disponuje bohatým kulturním a sportovním zázemím. Reprezentativní víceúčelový sál v budově tzv. nové radnice je dnes plně využívaný pro kulturní a společenské akce.

 

Budova se sídlem Městského úřadu Sezemice se sálem a restaurací

Ve městě funguje mateřská a základní škola, městská knihovna, pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, lékárna, rehabilitační zařízení, Policie ČR, městská policie, řada prodejen, restauračních zařízení a služeb, včetně autobusového spojení s městem Holice a krajským městem Pardubice.

Pro seniory jsou k dispozici dva plně obsazené domy s pečovatelskou službou předané do provozu v letech 1994 a 2004.

Areál s domy s pečovatelskou službou pro seniory

Významným zařízením přesahujícím rámec města a regionu je Dětské centrum Veská, které je denním stacionářem pro děti ve věku od 1 do 7 roků se zdravotním znevýhodněním, vyžadujícím specifickou zdravotnickou péči. Dětské centrum je i krizovým zařízením a náhradním domovem pro děti potřebující okamžitou pomoc a pro děti, které z různých důvodů nemohou dočasně vyrůstat ve své rodině.

V roce 1980 byl v blízkosti tělocvičny, vybudované v sedmdesátých letech minulého století, otevřen rozsáhlý moderní školní areál se sportovními plochami pro děti. Školní budova tvořená třemi propojenými pavilony je se sportovišti na klidném místě v okrajové části města.

Základní škola v Sezemicích

Zřizovatelem Základní školy Sezemice je Město Sezemice a škola je organizována jako úplná základní škola, která je od roku 1994 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je jedinou spádovou školou pro více než 20 obcí a téměř polovina žáků dojíždí. V posledních letech navštěvuje školu kolem 470 žáků (270 žáků – I. stupeň, 200 žáků – II. stupeň) rozdělených do 18 tříd. Při škole je školní družina pracující se 140 žáky v různých odděleních zájmového vzdělávání a školní jídelna, která vaří pro cca 500 žáků, zaměstnanců školy a pro další strávníky. V roce 2014 oslavila základní škola řadou akcí a výstavou 520 let své prokazatelné existence.

Z oslav 520. výročí sezemické školy

Vedle základní školy ve městě funguje mateřská škola. Byla zřízena jako příspěvková organizace města Sezemice a je samostatným právním subjektem. Je devítitřídní a děti jsou zde umístěny na celodenní docházku. Celková kapacita přesahuje 200 dětí, které jsou umístěny v pěti budovách v Sezemicích a v jedné budově v Chotči. Všechny budovy jsou vybaveny vhodným a moderním nábytkem a hračkami, které se každoročně obnovují a doplňují.

Hřiště pro ty nejmenší

Pro využití volného času je v Sezemicích bohatá nabídka sportovišť, kluboven a zařízení s nabídkou širokého spektra sportovních a zájmových činností prostřednictvím oddílů a klubů působících v řadě sportovních a kulturních odvětví. V místní tělocvičně jsou pořádány pravidelné cvičební hodiny zahrnující zdravotní a relaxační cvičení, tanec, karate a řadu speciálních cvičení pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Své zázemí s dětskými a sportovními hřišti zde mají základní a mateřská škola, kanoistický klub Prosport Sezemice s klubovnou a loděnicí v Lukovně, Základní kynologická organizace Sezemice, Agility Sezemice, Sportovně střelecký klub Sezemice a sportovní oddíly TJ Spartak Sezemice. Jedním z nejaktivnějších sezemických spolků je Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sezemice.

Z oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sezemicích

Sezemičtí hasiči nechybějí ani u žádné důležité společenské události v našem městě. Každoročně se účastní kladení věnců, pomáhají při dětských dnech, zajišťují bezpečnost při mnoha akcích, jako například při pálení čarodějnic apod. Od šedesátých let minulého století se sezemičtí hasiči starají o výchovu a výcvik mladých hasičů.

Sezemické mladé hasiče bylo vidět i na slavnosti k 135. výročí založení sboru

V posledním desetiletí provedli více než šest desítek zásahů a významně se podíleli při pomoci oblastem postižených povodněmi. Mezi aktivní sezemické spolky patří Myslivecký spolek Sezemice, který se stará o přírodu a zvěř v okolí Sezemic. Svou činnost obnovil před lety také Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl, jehož představení jsou vždy zaplněna do posledního místečka. Od roku 2013 působí v Sezemicích Občanské sdružení československých dobrovolníků ve Francii (OSČDF) 1914–1918 a 1939–1945, jehož členové se účastní řady vojenských a pietních akcí pořádaných na území ČR a Francie.

Ze sezemické oslavy 100. výročí vzniku Československa

Již mnoho let rozdává radost svým zpěvem na nejrůznějších akcích pěvecký sbor ZŠ Sezemice Rolnička a nověji od roku 2016 smíšený pěvecký sbor Hluboká orba s tanečním klubem Přešlap Sezemice.

Na oslavě 520. výročí sezemické školy zazpíval i dětský pěvecký sbor Rolnička vedený Mgr.Radkou Svatoňovou

Smíšený pěvecký sbor Hluboká orba řízený Ing. Václavem Truncem na sezemické oslavě 100. výročí státnosti

Děti mohou nalézt zábavu i naučit se řadu dovedností ve Skautském středisku A. Bartoše Sezemice, které pracuje v Sezemicích od počátku devadesátých let minulého století. Milovníci zahrádek a zahrádkaření naleznou uplatnění v základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Sezemice.

Tradiční sportovní a zábavnou akcí konanou v Sezemicích je Sezemická lávka, jejíž 66. ročník se konal o pouti v roce 2018. Soutěží se v jízdě na kole po lávce 23 m dlouhé a 22 cm široké vedoucí přes řeku Loučnou v Zámostí. Vítězem se stává závodník, kterému se podaří zajet nejdelší čas a suchý dojet na druhý břeh.

Ze šestašedesáté Sezemické lávky

Od roku 1984 byla soutěž rozšířena o jízdu dvojic na trakaři. V této disciplíně naopak vítězí dvojice s nejrychlejšími časy. Každoročně Sezemickou lávku sledují stovky diváků, rozmístěných na mostě přes Loučnou a po jejích obou březích. Od šedesátých let minulého století je se Sezemicemi spjat známý cyklistický závod Memoriál Jaroslava Krátkého, jehož 43. ročník se uskutečnil v květnu roku.

Vodáckou tradicí jsou kanoistické závody o Pohár Sezemic, jejichž 21. ročník se konal v září 2018. Pohár Sezemic je pořádaný kanoistickým klubem Prosport Sezemice, který proslavil rychlostní kanoista Martin Doktor. Všichni, kteří u toho byli, nezapomenou na vřelé přivítání dvojnásobného olympijského vítěze a jeho rodičů v Sezemicích po návratu z letních olympijských her v Atlantě v roce 1996. Řadu akcí pro děti i dospělé každoročně pořádá městská knihovna, jsou to například akce Pasování prvňáčků, Dílny šikovných rukou, Rozsvícení vánočního stromečku, Podzimní večer s lampiónovým průvodem, vzdělávací besedy, školení, výstavy apod. Knihovna rovněž vlastní a spravuje tři „knihobudky“, rozmístěné po městě Sezemice, kde je možné samoobslužně zapůjčit nebo naopak doplnit či vyměnit knihy. Knihovna také působí v domech s pečovatelskou službou a spolupracuje s dětským oddělením nemocnice v Pardubicích a Dětským centrem Veská. V Sezemicích se pravidelně konají dny otevřených dveří pořádané základní a mateřskou školou a knihovnou, vyhodnocení nejlepších mladých sportovců pořádané městem ve spolupráci se sportovními oddíly, akce Noc kostelů pořádaná Římskokatolickou farností Sezemice a koncerty pořádané městem ve spolupráci s farností.

Pohled na Sezemice z cyklostezky na Počapelském kopci

Ze Sezemic je možno podnikat nenáročné pěší túry nebo cyklistické výlety po nově vybudovaných stezkách a cyklostezkách na dominantu zdejšího kraje Kunětickou horu, do nedalekých Pardubic a Holic, k soutokům místních řek a říček nebo k akvaduktům zbudovaným v letech 1892 a 1898. V roce 2010 získalo město Sezemice dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje pro realizaci akce zaměřené na zlepšování stavu přírody a krajiny. V rámci projektu Revitalizace mlýnského náhonu a obnova meandrů Loučné probíhajícího v letech 2010 a 2011 byla obnovována vodohospodářská funkce mlýnského náhonu v celé jeho délce 1 925 m (2 096 m včetně meandrů). V průběhu akce byla opravena také významná technická památka zděný akvadukt, který je křižovatkou Mlýnského potoka a Zadní Lodrantky. V roce 2014 byly v okolí akvaduktu, u soutoku Zadní Lodrantky s Loučnou, u cyklostezky podél Loučné a na březích Loučné umístěny turistické poutače, seznamující návštěvníky s řadou zajímavostí nejen ze života přírody v dané lokalitě, ale i s informacemi z historie akvaduktu a pamětihodností města.

Jeden z poutačů umístěných v okolí Loučné

Poutač umístěný u cyklostezky do Pardubic

V bývalém areálu mlýna v Sezemicích je na Mlýnském potoce malá vodní elektrárna o výkonu 50 kW s Francisovou vertikální turbínou ze čtyřicátých let minulého století. V letech 1996–1998 byl Počapelský splav, vybudovaný v roce 1895 v místní části Počaply na řece Loučné, přestavěn na vakový jez s malou vodní elektrárnou o dvou Kaplanových turbínách s maximálním výkonem 64 kW. U bývalého mlýna v Sezemicích se nachází Mlynářova louka, vymezená ze dvou stran vodními toky Loučné a náhonu. Uvedená lokalita je přitažlivou přírodní oázou klidu. Město Sezemice nechalo v roce 2017 zpracovat studii na vytvoření sportovně relaxačního lesoparku Mlynářka.

Bruslení na Mlynářce v lednu 2019

Cílem je nechat vyniknout přírodní hodnoty lokality a do přírodního rámce doplnit prvky k relaxaci, hrám i sportovnímu vyžití předškolních a školních dětí i dospělých. Práce na vybudování lesoparku Mlynářka jsou již v plném proudu. Na území města Sezemice v sousedství vesnice Veská se nachází i přírodní památka Vesecký kopec (238 m n. m.), která je největší písečnou dunou v České republice s řadou chráněných druhů brouků. Na severovýchodním okraji Sezemic je rybník Labská o ploše 25,5 ha. V minulosti byl rybník zmiňován jako velmi zajímavá lokalita z hlediska ornitologického. Od roku 1994 je v majetku Rybničního hospodářství, s. r. o., Lázně Bohdaneč a je využíván pro hospodářské účely.

Život na rybníku Labská

V budově MÚ v Sezemicích je sídlo sdružení s názvem Svazek obcí Loučná, které vzniklo v roce 1999 a v současné době slučuje 13 obcí nacházejících se východně od krajského města Pardubice. Sdružení bylo založeno za účelem společného přispívání k rozvoji mikroregionu v oblastech dopravy, údržby komunikací, bydlení, zaměstnanosti, občanské vybavenosti, bezpečnosti a prezentace pro účely turistiky a rekreace. Území mikroregionu zaujímá plochu cca 142 km2 v nadmořské výšce 221–248 m a rozkládá se na převážně rovinatém území s úrodnou půdou. Hlavním vodním tokem protékajícím územím sdružených obcí je řeka Loučná, podle níž převzalo sdružení i svůj název. Mikroregionem prochází také technická památka kanál Zminka, který byl kdysi součástí důmyslné pernštejnské soustavy rybníků. Mikroregion je přitažlivý zejména svou krajinou vybízející k procházkám, k nenáročným cyklistickým výletům nebo i k poklidnému bydlení či k rekreaci stranou městského ruchu. Svazek obcí Loučná v současné době sdružuje obec Býšť, obec Časy, město Dašice, obec Choteč, obec Chvojenec, obec Kostěnice, obec Lány u Dašic, obec Moravany, obec Rokytno, město Sezemice, obec Slepotice, obec Spojil a obec Úhřetická Lhota.

V centru Sezemic v prostorách zrekonstruované průmyslové budovy se nachází soukromé Muzeum motocyklů. V současnosti je zde vystavena sbírka více než 140 motocyklů značek Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Ducati, Moto Guzzi, Moto Morini, Laverda, Benelli, Gilera, BMW, MZ, Hercules, Zündapp, Maico, Norton a Hesketh ze sedmdesátých až devadesátých let minulého století.

O dění v Sezemicích pravidelně informuje dvouměsíčník Sezemické noviny. V prosinci roku 2018 uplynulo 20 let od vydání nultého čísla Sezemických novin v nové podobě. Vydavatelem je město Sezemice s tříčlennou redakční radou. Sezemické noviny tiskne v barevném provedení v rozsahu šestnácti stran místní tiskárna fronte s.r.o. Díky řadě přispěvatelů a spolupracovníků z řad města, školy, spolků a spoluobčanů mají občané Sezemic, Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počapel, Velkých Koloděj a Veské možnost získat informace nejen ze současného dění města, ze života sezemických škol a zájmových spolků, ale mohou se dozvědět i mnoho zajímavého z historie lokality, ve které žijí.

Sídliště Dukla v Sezemicích místními zvané Šmoulov

Nová zástavba rodinných domků v Sezemicích

Opravená hasičská zbrojnice s mateřskou školou

Text a foto Miroslav Balcar, 2019

Park Mlynářka

V posledních několika letech byl uprostřed města Sezemice, mezi řekou Loučnou a jejím náhonem Mlýnským potokem, vybudován sportovně relaxační park Mlynářka – krásné místo pro odpočinek i pro sportovní vyžití dětí i jejich rodičů.

V lokalitě parku město odstranilo náletové dřeviny, zpevnilo cesty, instalovalo řadu laviček a košů na odpadky a v části parku nainstalovalo veřejné osvětlení.

Park MlynářkaPark Mlynářka

Relaxovat a odpočívat je možné i na přírodních pařezech a kládách upravených pro sezení. V parku byla vysazena řada stromů a na pomoc motýlům byla vyseta květnatá a motýlí louka. Park MlynářkaPark Mlynářka

V zimě je v části parku v blízkosti náhonu přírodní kluziště, které je, pokud mrzne, napuštěno a využíváno bruslaři všech věkových kategorií. Pro sjezdové lyžování těch nejmenších dobře poslouží val vybudovaný na okraji parku.

Mlynářka

S ohledem na finanční možnosti města je v rámci projektu Park Mlynářka areál parku postupně doplňován řadou sportovních a relaxačních zařízení.

Dne 1. září 2019 byl za účasti zastupitelů města a veřejnosti a za exhibice nejlepších českých workoutových a parkourových atletů v parku Mlynářka slavnostně otevřen fitness park, nový workoutový a parkourový areál s tartanovým povrchem. Ten umožňuje sportovcům využívat nejmodernější cvičební prvky pro venkovní cvičení. Sportoviště s rozlohou přes 300 metrů čtverečních je ojedinělé tím, že kromě streetworkoutových prvků nabízí i cvičební prostor pro dnes tak populární parkour. Skládá se z parkourové sestavy (trénink účinných pohybů při překonávání překážek) a je doplněno o workoutové prvky (silové cvičení s váhou vlastního těla). Na hřišti tak mohou společně cvičit vyznavači streetworkoutu a parkouru. Počtem prvků, jako jsou hrazdy, bradla, žebřiny, lavice, horizontální žebříky či prolézačky, se řadí k nejkomplexnějším hřištím v Pardubickém kraji. Realizaci hřiště v hodnotě 2,2 mil. Kč provedla společnost RVL13 za podpory města Sezemice.Workoutové hřiště

Pro menší sportovce byla v sezemickém parku Mlynářka v blízkosti workoutového a parkourového hřiště postavena lanová pyramida.

Pyramida pro dětiWorkoutové hřiště

Dne 15. srpna 2020 byl v parku Mlynářka slavnostně otevřen skatepark o ploše 901 metrů čtverečních. Skatepark je navržen jako streetový se dvěma výškovými úrovněmi spojenými rampami, je doplněn skateovými překážkami – boxy a raily. Jezdit na této ploše je možné na skateboardu, koloběžce, in-line bruslích a BMX kolech. Byl hrazen z rozpočtu města nákladem 3,5 mil. Kč. Vedle skateparku byla vybudována nová parkovací plocha za 1,5 mil. Kč. Skatepark

V centru parku byl v červnu 2021 dostavěn altánek s venkovním grilem, který je nejen místem pasivního odpočinku, ale bude sloužit i jako doplňující prvek při konání nejrůznějších oslav. Pro malé děti je v parku Mlynářka instalována lanovka.

Jen několik desítek metrů od parku Mlynářka je vybudováno dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami a skákadly pro pobavení těch nejmenších.

Text a foto M. Balcar, 10/2021