Mateřská škola Pohádka vyhlašuje ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje Z Á P I S k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021 – 2022

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2021, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Úplné znění naleznete zde: Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje Z Á P I S k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021 – 2022