Projekt „Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích“

Evropský sociální fond – odkaz 

Projekt: Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334

Celkové způsobilé náklady: 2.650.125 Kč

Doba realizace projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení strategického řízení organizace pomocí tvorby strategických dokumentů a realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

  1. Cílem je vypracovat strategický plán rozvoje města Sezemice, který bude hlavním podkladem pro zefektivnění řízení obce ve všech jejích aspektech tj. území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí a správa obce rozpracované do dílčích celků.
  2.  Cílem je zajistit vzdělávání úředníků a zastupitelů města v oblasti akčního plánování a dalších oblastech přímo spjatých s připravovaným plánem.
  3. Cílem je nastavení hodnocení a vlastní hodnocení plnění plánu.

Cílové skupiny:

Z aměstnanci města zařazeni do Městského úřadu Sezemice a zaměstnanci zařazeni do Městské policie Sezemice.

Zastupitelé města Sezemice.

Veřejnost, která bude v projektu pozvána k veřejnému projednání navrhovaných opatření v rámci akčního plánu v Sezemicích a která se bude také účastnit analýzy dotčených oblastí.

Realizátor projektu:

Město Sezemice, IČ: 002742414, sídlo: Sezemice, Husovo náměstí 790, 53304 – http://sezemice.cz/

Spolupracující instituce:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí – https://www.mpsv.cz/cs/6667

Financování projektu:

Celkové náklady projektu2.650.125,00 Kč
Dotace2.517.618,75 Kč
ESF2.252.606,25 Kč
Státní rozpočet265.012,50 Kč
Spolufinancování město Sezemice132.506,25 Kč
Celkem2.650.125, 00 Kč

Kontaktní osoba:

Bc. Irina Rálišová, tajemnice úřadu

irena.ralisova@sezemice.cz

Telefon: 466 741 013

Přílohy