Kontrolní výbor

Výbory jsou poradními, iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva, které plni především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo, a ze své činnosti odpovídají rovněž zastupitelstvu. Nejsou samostatnými orgány, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatřeni k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu, jemuž výbory obstarají k příslušnému rozhodnuti podklady. Členové výborů mohou pouze při prováděni kontroly požadovat poskytnutí nezbytné součinnosti osob, jichž se kontrola dotýká.

Zastupitelstvo města v souladu s §117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřídilo kontrolní výbor a finanční výbor.

Složení kontrolního výboru:

Předseda kontrolního výboru:

Členové kontrolního výboru:

Činnost kontrolního výboru:

Kontrolní výbor podle § 119 odst. 3 zákona o obcích:

  1. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
  2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.
  3. Kontroluje dodržování zásad správného investování ve spolupráci s finančním výborem.
  4. Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných městem Sezemice.
  5. Navrhuje zastupitelstvu města a starostovi opatření k nápravě.
  6. Sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založilo nebo zřídilo město.
  7. Sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města.