Finanční výbor

Výbory jsou poradními, iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva, které plni především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo, a ze své činnosti odpovídají rovněž zastupitelstvu. Nejsou samostatnými orgány, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatřeni k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu, jemuž výbory obstarají k příslušnému rozhodnuti podklady. Členové výborů mohou pouze při prováděni kontroly požadovat poskytnutí nezbytné součinnosti osob, jichž se kontrola dotýká.

Zastupitelstvo města v souladu s §117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřídilo kontrolní výbor a finanční výbor.

Složení výboru:

Předsedkyně

Členové:

Činnost výboru:

Finanční výbor podle § 119 odst. 2 písm. a) zákona o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Finanční výbor zejména:

 1. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření (uvedeno v §§ 38 a 39 zákona o obcích).
 2. Kontroluje, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení § 39 zákona o obcích.
 3. Kontroluje dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření územně samosprávných celků v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zastupitelstvo města pověřuje finanční výbor prováděním kontrol hospodaření na základě podnětů občanů města.

Finanční výbor ve všech etapách rozpočtového procesu provádí zejména:

 1. V etapě návrhu rozpočtu na následující rok se výbor zabývá hodnocením požadavků kladených na rozpočet výdajů města a objektivním zhodnocením reálnosti budoucích příjmů města.
 2. V etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje, nebo sám zpracovává vlastní rozbory hospodaření. Po projednání se správcem rozpočtu a starostou navrhuje zastupitelstvu potřebné úpravy a zpřesnění rozpočtu města.
 3. Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu obce.
 4. Provádí vlastní šetření o hospodaření s rozpočtem, a to jak v jeho výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby rozpočtových příjmů (např. v místních poplatcích), a totéž u rozpočtových a příspěvkových organizací a v zařízeních zřízených městem.
 5. Vyjadřuje se k návrhům cenových opatření v působnosti města a k návrhům obecně závazných vyhlášek města, z nichž vyplývá určitý finanční dopad pro město (např. OZV, kterou se stanoví místní poplatky).
 6. Vyjadřuje se ke zprávě z auditu a k vyúčtování hospodaření města za uplynulý rok.
 7. Spolupracuje při získávání dalších finančních zdrojů ze všech směrů, například dotačních titulů
 8. Vyjadřuje se k majetkovým transakcím, k přijímaným úvěrům, půjčkám, anebo návratným finančním výpomocem.
 9. Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu města.
 10. Vyjadřuje se ke kupním cenám při převodech majetku města.
 11. V návaznosti na hospodaření s rozpočtem sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy města, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení, vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků.
 12. Vyjadřuje s k navrhovaným rozpočtovým změnám.

Projednává krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou investiční strategii města v souladu s jeho rozpočtem a rozpočtovým výhledem, sleduje investiční záměry a přípravu a realizaci investiční výstavby příslušnými odbory městského úřadu.

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města se účastní člen finančního výboru otevírání obálek a hodnocení nabídek organizovaných městem Sezemice, výbor projednává a kontroluje dokončené akce z oblasti investiční výstavby za minulý rok. Delegování člena výboru na jednání komise pro otevírání obálek vyhodnocení nabídek určuje předseda výboru.