Základní informace

Rada města Sezemice  (dále jen rada) pro funkční období 2022 – 2026  byla zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Sezemice (dále jen zastupitelstvo) dne 19.10.2022 a je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Rada má pět členů.

Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Její činnost upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Přípravu a průběh schůze, způsob přijímání usnesení a kontrolu jejich plnění upravuje jednací řád rady. Rada se schází zpravidla jednou za čtrnáct dní. Schůze rady jsou neveřejné. V případě potřeby si rada může k vyjasnění či okomentování určitých záležitostí přizvat kompetentní hosty či odborníky pro danou oblast.

Ze schůze rady se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, ověřovatel a zapisovatel. Zápis musí být vyhotoven do 7 dnů ode dne konání rady. Námitky proti zápisu jsou projednávány na nejbližší schůzi rady.

Na webových stránkách je zveřejňován výpis usnesení, a to v upravené verzi dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679 (viz odkazy pod textem). Originál zápisu je k dispozici na Městském úřadu Sezemice. Osobní údaje jsou nahrazeny křížky.

Příklad nahrazeného textu: rada města schvaluje panu XXX, bytem XXX, pronájem

Rada města se převážně schází každé druhé pondělí od 16:00 hodin. Schůze rady města je neveřejná.