Komise sportu

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise:

Předseda

Členové:

 • Radka Horáková
 • Renata Novotná
 • Tomáš Doktor
 • Zdeněk Lába
 • Anna Remešová
 • Markéta Dvořáková
 • Vladimír Valečka
 • Jakub Novák

Činnost komise:

 • projednává a posuzuje záležitosti v oblasti sportu a tělovýchovy ve městě předložené jí k posouzení radou nebo městským úřadem a následně předkládá radě návrhy a doporučení k řešení těchto záležitostí,
 • spolupracuje s jednotlivými sportovními a zájmovými organizacemi zaměřenými také na sportovní aktivity, které sídlí na území města. Zprostředkovává vztah mezi městem a jednotlivými sportovními zájmovými organizacemi,
 • iniciuje rozvoj sportovního vyžití dětí a mládeže,
 • zajišťuje sportovní akce organizované městem a zodpovídá za jejich řádný průběh,
 • vyjadřuje se k plánovaným investicím města v oblasti sportu a tělovýchovy a sleduje jejich realizaci,
 • vyjadřuje se k využití sportovních zařízení v majetku města,
 • předkládá radě města návrh na rozdělení finančních prostředků schválených zastupitelstvem na sportovní činnost mládeže jednotlivým sportovním zájmovým organizacím,
 • plní další úkoly podle dispozic rady.
 • předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.