Komise škodní a likvidační

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise:

Předseda

Členové:

Činnost komise:

  • na základě návrhu na likvidaci majetku posuzuje a rozhoduje o vyřazení a způsobu vyřazení z evidence majetku města,
  • prostřednictvím městského úřadu zajišťuje fyzickou likvidaci majetku města, doklad o způsobu provedené likvidace majetku předá spolu se schváleným likvidačním protokolem finančnímu odboru,
  • projednává případy škod na majetku města způsobené ztrátou, zničením, poškozením, odcizením apod., zjišťuje příčiny a rozsah škody, projednává záležitost s dotčenými osobami, které za škodu odpovídají,
  • posuzuje, zda pohledávky a nároky uplatněné vůči městu z důvodu neplnění smluvních závazků vznikly zaviněním zaměstnanců města nebo byly způsobeny objektivními příčinami.
  • Projednává nárok na náhradu škody vzniklé zaměstnanci města či jiné osobě v rámci její činnosti pro město,
  • navrhuje vypořádání projednávaných případech,
  • zajišťuje dokumentaci vztahující se k projednávaným případům,
  • předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.