Komise škodní a likvidační

Komise likvidační a škodní

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise likvidační a škodní:

Předsedkyně:

Mgr. Radka Svatoňová (členka zastupitelstva města)

 

Členové:

Miroslav Roček

Vlastimil Holub (člen zastupitelstva města)

 

Činnost komise likvidační a škodní:

Komise likvidační a škodní zejména:

  1. Na základě návrhu na likvidaci majetku posuzuje a rozhoduje o vyřazení a způsobu vyřazení z evidence majetku města
  2. Prostřednictvím městského úřadu zajišťuje fyzickou likvidaci majetku města. Doklad o způsobu provedené likvidace majetku předá spolu se schváleným likvidačním protokolem finančnímu odboru.
  3. Projednává případy škod na majetku města způsobené ztrátou, zničením, poškozením, odcizením apod., zjišťuje příčiny a rozsah škody, projednává záležitost s dotčenými osobami, které za škodu odpovídají.
  4. Posuzuje, zda pohledávky a nároky uplatněné vůči městu z důvodu neplnění smluvních závazků vznikly zaviněním zaměstnanců města nebo byly způsobeny objektivními příčinami.
  5. Projednává nárok na náhradu škody vzniklé zaměstnanci města či jiné osobě v rámci její činnosti pro město.
  6. Navrhuje vypořádání projednávaných případech.
  7. Zajišťuje dokumentaci vztahující se k projednávaným případům.
  8. Předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.