Komise kultury

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise:

Předseda

  • Štefan Švestka

Členové:

Činnost komise:

  • projednává a posuzuje záležitosti v oblasti kultury ve městě předložené jí k posouzení radou nebo městským úřadem a následně předkládá radě města návrhy a doporučení řešení těchto záležitostí,
  • sestavuje roční plán kulturních akcí města,
  • zajišťuje kulturní a společenské akce organizované městem a zodpovídá za jejich řádný průběh,
  • vyjadřuje se k plánovaným investicím města v oblasti kultury a sleduje jejich realizaci,
  • vyjadřuje se k využití kulturních zařízení v majetku města,
  • spolupracuje při sestavování informačních a propagačních materiálů města,
  • předkládá radě města návrh na použití finančních prostředků, které schválilo zastupitelstvo na kulturní a společenské akce,
  • plní další úkoly podle dispozic rady.
  • předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.