Jak se přihlásit k trvalému pobytu

Trvalý pobyt může být pouze jeden. Jakmile se změní adresa trvalého pobytu, automaticky zaniká předchozí trvalý pobyt. Oznamovací povinnost o odhlášení trvalého pobytu již byla zrušena.
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Trvalý pobyt je pouze administrativní evidenční údaj.
Na Městském úřadu Sezemice ohlásí občan změnu místa trvalého pobytu v kanceláři matriky a evidence obyvatel (ohlašovna).
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 2. prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, rodný list)
 3. doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z listu vlastnictví), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (smlouva o nájmu bytu), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt (vlastník nemovitosti nebo bytu; nájemce bytu), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Kontaktní místo: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790

 • Matrika a evidence obyvatel
  • Pondělí, středa – od 08:00 do 11:30 hodin – od 12:30 do 17:00 hodin
  • Úterý a čtvrtek – po telefonické dohodě s úřední osobou
  • Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin
Kontaktní údaje:
 • Matrika a evidence obyvatel
  • Telefon: 466 741 017
V případě nepřítomnosti matrikářky můžete volat na telefonní číslo:
 • Odbor správy majetku a životního prostředí
  • Telefon: 466 741 020

E-mail: mesto@sezemice.cz  (ve zprávě uvádějte prosím vaše telefonní číslo)

Jaké doklady potřebujete:
 • platný občanský průkaz (OP),
 • doklad prokazující vlastnictví domu nebo bytu,
 • nájemní smlouvu,
 • u dětí ve věku do 15 let jejich rodný list nebo jejich OP,
 • nezletilý, který již dosáhl věku 15 let OP 
Správní poplatky:
 • 50 Kč za osobu starší 15 let včetně. Děti ve věku do 15 let neplatí.