Jak požádat o rezervaci termínu k uzavření manželství

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Oddacími dny jsou každý sudý pátek  od 11:00 hodin do 14:00 hodin a každá sudá sobota od 09:00 hodin do 14:00 hodin. Připadá-li oddací den na státem uznávaný svátek nebo na 31.12., tento den oddacím dnem není. Obřady se ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31.12. kalendářního roku nekonají. Místem konání svatebních obřadů je obřadní síň na Městském úřadu v Sezemicích, Husovo náměstí 790.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá

 • v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů: obřadní síň městského úřadu (nepodléhá poplatku)
 • na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo může povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města (povolení podléhá správnímu poplatku)

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo registrovanou náboženskou společností. Před uzavřením církevního sňatku je nutné obrátit se na příslušnou matriku, která vydá osvědčení k uzavření církevního sňatku. Vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku. Poplatek za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku činí 500 Kč.

Kdy rezervovat termín svatby:

Lhůta pro rezervaci termínu sňatku není legislativně stanovena.

Na Městském úřadu v Sezemicích doporučujeme lhůtu 3 měsíce před uzavřením manželství, nejméně však 3 týdny před uzavřením manželství.

V případě sňatku s občanem cizího státu doporučujeme lhůtu 6 měsíců před uzavřením manželství, nejméně 2 měsíce před uzavřením manželství. Některé předepsané listiny, které občan cizího státu předkládá, musí mít vyšší ověření (superlegalizace) nebo Apostilu (Apostille) a všechny předložené veřejné listiny musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem.

Termín rezervace je závazný až v okamžiku podání žádosti o uzavření manželství. Žádost se vyplňuje v kanceláři matriky na předepsaném tiskopise za přítomnosti obou snoubenců.

Kontaktní místo: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790

Matrika a evidence obyvatel (termín lze sjednat i mimo níže uvedenou dobu, a to po předchozí domluvě s matrikářkou)

Pondělí, středa – od 08:00 do 11:30 hodin – od 12:30 do 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek – po telefonické dohodě s úřední osobou
Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

Kontakty na matrikářku Městského úřadu Sezemice:

 • Matrika a evidence obyvatel
  • Telefon: 466741017
  • e-mail: petra.matusu@sezemice.cz

V případě nepřítomnosti matrikářky můžete volat na telefonní čísla:

 • Odbor správy majetku a životního prostředí , telefon: 466741020
 • Kancelář vedení úřadu (podatelna), telefon: 466741011
 • Finanční odbor (pokladna), telefon: 466741016

E-mail: mesto@sezemice.cz  (ve zprávě uvádějte prosím vaše telefonní číslo)
Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz   záložka „Služby pro veřejnost“  nebo  Životní situace

Jaké doklady potřebujete k uzavření manželství:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz),
 • rozsudek o rozvodu předchozího manželství opatřený doložkou o nabytí právní moci, nebo úmrtní list zemřelého manžela, u partnerského soužití pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • případně rodný list dítěte, které se narodilo snoubencům, kteří hodlají uzavřít manželství.

Správní poplatky:

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 5.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce – 1.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo a dobu – 3.000 Kč
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku – 500 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč

(podrobnosti specifikuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Poplatky se platí před provedením úkonu – v pokladně města v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na účet města.