Jak požádat o rezervaci termínu k uzavření manželství

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.
Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá

 • v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů: obřadní síň městského úřadu (nepodléhá poplatku)
 • na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo může povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města (povolení podléhá správnímu poplatku)

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo registrovanou náboženskou společností. Před uzavřením církevního sňatku je nutné obrátit se na příslušnou matriku, která vydá osvědčení k uzavření církevního sňatku. Vydání osvědčení nepodléhá správnímu poplatku.

Kdy rezervovat termín svatby:

Lhůta pro rezervaci termínu sňatku není legislativně stanovena.
Na Městském úřadu v Sezemicích doporučujeme lhůtu 3 měsíce před uzavřením manželství, nejméně však 3 týdny před uzavřením manželství.
V případě sňatku s občanem cizího státu doporučujeme lhůtu 6 měsíců před uzavřením manželství, nejméně 2 měsíce před uzavřením manželství. Některé předepsané listiny, které občan cizího státu předkládá, musí mít vyšší ověření (superlegalizace) nebo Apostilu (Apostille) a všechny předložené veřejné listiny musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem.
Termín rezervace je závazný až v okamžiku podání žádosti o uzavření manželství. Žádost se vyplňuje v kanceláři matriky na předepsaném tiskopise za přítomnosti obou snoubenců.
Kontaktní místo: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790

 • Matrika a evidence obyvatel
  • Pondělí, středa – 08:00 hodin – 17:00 hodin
  • Úterý a čtvrtek – 08:00 hodin – 14:00 hodin (po telefonické domluvě)
  • Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

Telefon na matrikářku Městského úřadu Sezemice:

 • Matrika a evidence obyvatel
  • Telefon: 466741017

V případě nepřítomnosti matrikářky můžete volat na telefonní čísla:

 • Finanční odbor (pokladna)
  • Telefon: 466741016

E-mail: mesto@sezemice.cz  (ve zprávě uvádějte prosím vaše telefonní číslo)
Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz   záložka „Služby pro veřejnost“ 

Jaké doklady potřebujete k uzavření manželství:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz),
 • rozsudek o rozvodu předchozího manželství opatřený doložkou o nabytí právní moci, nebo úmrtní list zemřelého manžela, u partnerského soužití pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • případně rodný list dítěte, které se narodilo snoubencům, kteří hodlají uzavřít manželství.

Správní poplatky:

 • uzavření manželství v obřadní síni v pátek nebo v sobotu nepodléhá poplatku, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu snoubenců
 • povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě (je možné pouze ve správním obvodu městského úřadu Sezemice) 1.000 Kč
 • povolení uzavření manželství v jinou dobu 1.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž 1 nemá trvalý pobyt na území ČR – 2.000 Kč

Provozní poplatky:

 • uzavření manželství v obřadní místnosti na městském úřadě na Husově náměstí 790, Sezemice, v neděli či státní svátek – 3.000 Kč
 • uzavření manželství na jiném vhodném místě mimo obřadní síň městského úřadu ve dnech, určených pro uzavírání manželství (pátky a soboty vyjma státních svátků) – 2.000 Kč
 • uzavření manželství na jiném místě mimo obřadní síň městského úřadu ve dnech pondělí – čtvrtek, pátek mimo stanovenou oddací dobu, neděle, či ve státní svátek – 4.000 Kč
 • obřady ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31.12. kalendářního roku se nebudou konat

Poplatky se platí před provedením úkonu – v hotovosti, převodem nebo složenkou.