Jak postupovat při podání stížnosti a petice

Na Městský úřad Sezemice se fyzické nebo právnické osoby mohou obrátit se stížností, nebo mohou podat petici (ta musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním). Na podatelně úřadu se jejich požadavek (stížnost, petice) zaeviduje a postoupí příslušnému odboru, oddělení městského úřadu nebo městské policii k řešení. Příslušný odbor prošetří podanou stížnost nebo petici a pověřená úřední osoba na stížnost či petici odpoví.

Jakým způsobem lze stížnost či petice podat:

Osobní návštěvou, písemně, elektronicky nebo telefonicky.
Pokud by se jednalo o stížnost dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být stížnost podána písemně nebo o ní musí být sepsán písemný záznam. Pokud bude podána elektronicky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Petice musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Kde jak lze stížnost či petici podat:

Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice:

  • Podání písemné – podatelna úřadu
  • Se zaměstnanci městského úřadu:
    • Pondělí, středa – od 08:00 do 11:30 hodin – od 12:30 do 17:00 hodin
    • Úterý a čtvrtek – po telefonické dohodě s úřední osobou
    • Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin
  • Elektronicky datovou zprávou do datové schránky města: aktb28e
  • e-mail: podatelna@sezemice.cz – opatřena uznávaným elektronickým podpisem

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, případně cestovní pas.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příjem: směrodatné je datum prvního příjmu na městském úřadu. Od tohoto data se počítají veškeré lhůty. Lhůty se počítají v kalendářních dnech.
Stížnosti se zpravidla vyřizují do 30 dnů. O prodloužení termínu lhůty vyřízení nad 30 kalendářních dnů rozhoduje tajemnice úřadu, resp. starosta města Sezemice v případě stížnosti na městskou policii. Podatel musí být o prodloužení písemně vyrozuměn.
Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vyřizují ve lhůtě do 60 dnů.
V případě petice pověřený úředník vyřízením sdělí do 30 dnů tomu, kdo ji podal, způsob jejího vyřízení.

Kontaktní osoba

Bc. Irina Rálišová, telefon: 466741013, 602706449,
e-mail: irena.ralisova@sezemice.cz