Zpráva o činnosti MP Sezemice 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Sezemice

Obsah:

1.      Úvod
2.       Organizační a personální zajištění a technické zabezpečení
2.1.    Systém a organizace služby
2.2.    Profesní příprava a výcvik
2.3.    Materiální a technické zabezpečení
3.       Odhalování přestupků
3.1.    Celkový počet a struktura odhalených přestupků
3.2.    Veřejný pořádek
3.3.    Silniční provoz
4.       Trestné činy, spolupráce se složkami IZS
5.       Prevence kriminality
6.       Kamerový systém
7.       Odchyt zvířat

1.       Úvod

Městská policie Sezemice předkládá zprávu o činnosti za období leden – listopad 2011

2.       Organizační a personální zajištění a technické zabezpečení

Výkon služby městské policie byl v uvedeném období zajišťován počtem šesti strážníků, všichni strážníci jsou zařazeni v přímém výkonu služby. Mimo město Sezemice vykonává městská policie na základě veřejnoprávních smluv činnost v těchto obcích: Spojil, Rokytno, Lány u Dašic, Časy, Chvojenec, Býšť, Němčice, Dříteč.

2.1.    Systém a organizace služby

Výkon služby je organizován zpravidla ve dvoučlenných hlídkách. Z hlediska časového pokrytí je prioritou zajištění služby v denní době, především všedních dní, z důvodu zajištění bezpečnosti při doprovodu dětí na školní vyučování. Víkendové směny jsou převážně noční pro zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku , mimo víkendy je noční směna plánována dle požadavků a možností zpravidla na další dva všední dny v týdnu.
Přestože v počtu šesti strážníků je zajištění nepřetržitého provozu obtížné, považuji za nutné, aby strážníci byli k dispozici občanům v kteroukoliv dobu. Proto je na každý časový úsek mimo službu vyčleněn strážník v dosahu, který na telefonickou žádost reaguje výjezdem mimo pracovní dobu nebo událost řeší v součinnosti s PČR. Je nutno uvést, že strážník v dosahu vykonává v současnosti tuto hotovost bez finanční náhrady. Proto jsem pro rok 2012 požádal o navýšení mzdových prostředků k pokrytí těchto náhrad.

2.2.    Profesní příprava a výcvik

Strážníci vlastní příslušná osvědčení v souladu s právními předpisy jsou periodicky proškolováni z hlediska odborné přípravy. Každé tři roky je strážník povinen absolvovat prolongační kurz v délce trvání dvou týdnů zakončený písemnou a ústní zkouškou před komisí Ministerstva vnitra ČR. V roce 2011 prošlo tímto kurzem pět strážníků, u zkoušky uspěli všichni.
Tři strážníci mají osvědčení pro odchyt toulavých a synantropních zvířat, jeden strážník je vyškolen v používání záchranných slaňovacích technik a potápění na otevřené vodě.
Z hlediska praktického výcviku je zajištěna střelecká příprava zpravidla 2x měsíčně ve spolupráci s MP Lázně Bohdaneč. Nutno dodat, že tato frekvence střeleckého výcviku je možná díky daru v podobě 1000 ks střeliva. Přestože je použití zbraně tím posledním a nejkrajnějším řešením krizové situace, je nutno pro bezpečnost strážníků i nezúčastněných osob finančně zajistit tento výcvik i pro rok následující.
Pravidelně jsou strážníci proškolování v oblasti BOZP a zdravotnické přípravy.
Pro následující rok je nutné v rámci  praktického výcviku zařadit výcvik sebeobrany, taktiky a používání donucovacích prostředků.

2.3.     Materiální a technické zabezpečení

Od vzniku městské policie v Sezemicích v roce 2008 nedošlo k obměně výstrojních součástí ani technického zabezpečení a to přesto, že některé výstrojní součástky byly používány ještě v předchozím působišti strážníků.. O to je situace horší v době, kdy ekonomická situace nedovoluje celkovou obměnu opotřebených výstrojních součástí.
V roce 2011 byla díky rozpočtovým změnám na obměnu výstroje vyčleněna částka 36 tis. Kč. Za tuto částku byly nakoupeny nejvíce opotřebené výstrojní součástky ( obuv, bundokošile, reflexní vesty ). Stejnou částku bude v případě schválení rozpočtového návrhu do obměny výstroje nutné investovat i v roce příštím.
MP Sezemice zajišťuje i plnění úkolů v okrajových částech okrsku a smluvních obcích. K tomuto je využíváno služební vozidlo Škoda Felicia, rok výroby 1997. Vzhledem ke stáří vozidla, počtu najetých kilometrů ( téměř 200 tis. km ), výši nákladů na opravy a v neposlední řadě vzhledem k důležitosti užívat bezpečné a spolehlivé vozidlo pro plnění úkolů městské policie, je nutné zvážit taktéž investici k nákupu vozidla.

3.        Odhalování přestupků

3.1.     Celkový počet a struktura odhalených přestupků

V hodnoceném období   bylo v katastrálním území Sezemic a smluvních obcí odhaleno celkem 672 přestupků. Charakter přestupků a jejich následné řešení zachycují následující tabulky:

porušení vyhlášek obcí9
narušování veřejného pořádku19
narušování občanského soužití10
přestupky proti majetku2
přestupky v dopravě629
podávání alkoholu a tab. výrobků3

řešení přestupků

domluvou100
blokovou pokutou na místě290
blokovou pokutou neplacenou255
správní řízení27

V uvedeném období činil celkový objem uložených pokut v blokovém řízení 600.300 Kč

3.2.     Veřejný pořádek

V uvedeném období bylo městskou policií Sezemice odhaleno 19 přestupků proti  veřejnému pořádku a 3 přestupky na úseku alkoholismu a tabákových výrobků. Veřejný pořádek byl narušován zejména v nočních hodinách v období letních tanečních zábav a to rušením nočního klidu nebo znečišťováním veřejného prostranství. Ve dvou případech řešili strážníci také veřejné pohoršení.
Při pravidelných kontrolách podávání alkoholu mladistvím nebylo zjištěno porušení zákonných norem, ve třech případech byl řešen prodej tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let.
Ve čtyřech případech byl realizován převoz opilé osoby na protialkoholní záchytnou stanici Pardubice.

3.3.     Silniční provoz

Přestože městská policie byla primárně zřízena k ochraně veřejného pořádku, je problematika dopravy podstatnou částí činnosti strážníků. Tento stav je způsoben vysokou hustotou silničního provozu a především absencí sil a prostředků Policie ČR k řešení problematiky dopravy. V hodnoceném období bylo v rámci územní působnosti Městské policie Sezemice odhaleno 629 dopravních přestupků. Oproti stejnému období loňského roku se jedná o výrazný pokles odhalených přestupků v této oblasti. Pokles je způsobený zejména změnou priorit činnosti strážníků. Vzhledem ke zvýšení počtu žádostí (samospráv) smluvních obcí k řešení dopravních problémů, zejména měření rychlosti projíždějících vozidel a s tím souvisejícím zvýšeným počtem úseků určených Policií ČR k měření rychlosti vozidel, lze v příštím roce očekávat výrazný nárůst počtu přestupků v této oblasti.  Prioritou ovšem je, aby tato činnost nebyla na úkor ochrany veřejného pořádku a ochrany bezpečnosti občanů.

4.     Trestné činy, spolupráce se složkami IZS

Strážníci v uvedeném období ve čtyřech případech oznamovali Policii ČR jednání mající znaky trestného činu, ve dvou z těchto případů na místě zajistili pachatele. Je velmi potěšitelné, že spolupráce s Policií ČR nezůstala jen předmětem uzavřené koordinační dohody, ale je v praxi plně realizována formou smíšených hlídek i pravidelným předáváním informací. V součinnosti byly též řešeny mimořádné úkoly při konání kulturních a společenských akcích či pátrání po pohřešovaných osobách.
V hodnoceném období vyžadovaly čtyři zákroky strážníků použití donucovacích prostředků, ve všech případech bylo toto použití hodnoceno jako oprávněné. Ani v jednom případě nevznikla strážníkům či jiným osobám škoda na zdraví nebo na majetku.

5.       Prevence kriminality

V oblasti prevence kriminality spolupracuje městská policie Sezemice především se   základní školou v Sezemicích v průběhu měsíce listopadu navázala též spolupráci se základní školou ve Dřítči. Dle požadavků výchovných poradců byly v rámci prevence realizovány besedy s žáky na témata:

– drobná kriminalita a právní vědomí  III. – VI. třída
– problematika kouření marihuany a tabákových výrobků VII. – IX. třída
– právní odpovědnost mladistvých, občanský průkaz jako veřejná listina VIII. a IX. třída
– prodej a používání zábavné pyrotechniky I. – IX. třída

6.       Kamerový systém

V současné době je v rámci městského kamerového systému nainstalováno osm kamer. Při jejich využití spolupracuje městská policie s Policií ČR. V uplynulém období byly záznamy z kamerového systému využívány strážníky k monitorování veřejného pořádku, dopravní situace, ochrany majetku, Policií ČR k objasňování trestné činnosti zejména průjezdu odcizených vozidel či odhalování  viníků dopravních nehod.

7.       Odchyt zvířat

V uplynulém období bylo v katastru města Sezemice a smluvních obcí odchyceno 38 zvířat, převážně psů. Díky aktivnímu přístupu strážníků a zejména zastupitelce města paní Schillerové byla převážná většina psů vrácena původním chovatelům nebo chovatelům náhradním.
Na základě zkušeností z minulých období, kdy někteří psi převezeni do útulku zůstávali v tomto zařízení na náklady města dlouhou dobu, byla uzavřena smlouva s psím útulkem ve Smiřicích. Dle této smlouvy není městu fakturována částka  denní sazbou za umístěného psa, ale  pevná paušální částka za pronájem kotce bez ohledu na délku doby umístění zvířete.

      V Sezemicích 27.11. 2011                                                           vrchní strážník
Frei Lubomír