Zpráva o činnosti MP Sezemice 2009

Městský úřad Sezemice

Zpráva pro zasedání zastupitelstva města

konané dne 15. 9. 2009

 

Předkladatel

Josef Ulrych

místostarosta

Zpracovatel

Zdeněk Horák

vrchní strážník

 

 

 

Zpráva o činnosti Městské policie Sezemice

v období od 1. 7. 2008 do 30. 8. 2009

 

 

 

Sezemice

 

Městská policie Sezemice byla založena 1.7. 2008. Zpočátku zde zajišťovali výkon služby 2 strážníci. V srpnu byl přijat další strážník s platným osvědčením a 2 strážníci čekatelé.Ti absolvovali povinné školení a výcvik do konce října. Šestý strážník čekatel byl přijat v listopadu, přičemž okamžitě nastupoval do školícího střediska. Od začátku roku 2009 v Sezemicích působí 6 strážníků.

  Takřka zároveň se vznikem MP v Sezemicích projevily o naše služby i okolní obce – Spojil, Býšť, Rokytno, Chvojenec a Dříteč. Činnost v těchto obcích je uvedena zvlášť.

 

 

   Okruhy problémů řešených MP v Sezemicích:  

 

 • stížnost na poškozený plot v ulici Lesní – věc projednána s majitelem. Prováděny častější kontroly zmíněné lokality.
 • stížnost na občanské soužití mezi sousedy – s oběma stranami sepsáno podání vysvětlení – věc předaná k dořešení přestupkové komisi MÚ Sezemice
 • řešení stížnosti na neoprávněný zábor veřejného prostranství – uložena bloková pokuta
 • řešení stížnosti na pálení ohně v ul. Masarykova – po posouzení situace hlídka nařídila uhašení ohně
 • přijata stížnost na podvodné jednání – jelikož řešení této záležitosti nespadalo do kompetencí MP, bylo stěžovatelce doporučeno, aby záležitost řešila občansko právní cestou
 • přijata stížnost na pokousání psa jiným psem v ul. Nová. Sepsáno podání vysvětlení s oběma stranami včetně svědka a věc předaná přestupkové komisi MÚ Sezemice k dořešení.
 • přijata stížnost na občanské soužití mezi sousedy v Počaplech – zahrádkářské kolonii. Po zákroku MP došlo ke smíru mezi oběma stranami.
 • stížnost na poškození vozidla jiným vozidlem. Po zákroku MP mezi zúčastněnými stranami došlo k dohodě
 • stížnost na poškození žlabu, který svádí vodu v ulici Pod Hřbitovem. Po zjištění a předvolání osoby, která škodu způsobila byla škoda uhrazena MÚ Sezemice.
 • řešení stížnosti na občanské soužití v ul. Na Kopci – po zásahu MP došlo k uklidnění situace
 • přijata stížnost občana, který je v rozvodovém řízení. Stěžoval si na manželku, která podle jeho slov byla opět v podnapilém stavu. Syn (asi 3 roky) měl čerstvě rozbitou bradu a pod nosem. Stížnost byla sepsána a stěžovateli bylo doporučeno, aby se obrátil na organizace na ochranu dětí. MP dále v této záležitosti spolupracovala s okresním soudem v Chrudimi, kterému poskytla získané informace.
 • přijata stížnost na parkování vozidel na poli u rybníka Labská. Pole v danou dobu bylo oseto pšenicí. Hlídka postupně se všemi řidiče  tento zábor projednala a řešila napomenutím. V dalších dnech se tento problém neopakoval.
 • přijata stížnost na krádež nafty v ulici Dukelská – pro podezření ze spáchání TČ věc předaná PČR
 • přijata stížnost na šikanování dcery ze strany spolužáka – věc projednána s třídním učitelem – protože se však veškeré domluvy minuly účinkem, šikanující spolužák skončil koncem škol. roku v diagnostickém ústavu
 • přijata stížnost na občanské soužití v ulici Sadová (domácí násilí)
 • přijata stížnost na neoprávněné parkování na parkovišti pronajaté firmou Goldfein – byly a jsou zde prováděny pravidelné kontroly. Případní přestupci jsou řešeni BP.
 • přijata stížnost na obestavění budovy kravína zemědělskými stroji (Lukovna). V případě požáru by byl znemožněn zásah hasičů. Věc projednána s majitelem strojů – ještě týž den stroje přemístěny.
 • přijato oznámení na poškozený plot u památníku Bezdíčka. Pořízena fotodokumentace a po vyslechnutí svědka zjištěn viník. Na jeho náklady byl plot opraven.
 • přijetí stížnosti na zábor veřejného prostranství v zahrádkářské kolonii v Sezemicích. Jednalo se o zábor provedený dřevěnými paletami, který částečně bránil ve vjezdu na sousední pozemek. Po projednání s původem záboru byl zábor v dané lhůtě odstraněn.
 • přijata stížnost od zaměstnankyně MÚ Sezemice na nepovolený výlep plakátů. Během následné kontrolní činnosti pachatel nezjištěn
 • přijato oznámení od OP Opatovice o založení nepovolené skládky na jejich katastrálním území. Na místě byly nalezeny dokumenty hasičů Sezemice pocházejících z konce 60. let. Ani přes kontaktování několika osob z řad Sezemických hasičů se nepodařilo původce skládky vypátrat.
 • přijato oznámení na rvačku Romů před hospodou Labuť, při společném zásahu s hlídkou PČR došlo k obnovení veřejného pořádku
 • provedeno šetření v ZŠ Sezemice, týkající se „zápůjčky“ dvou jízdních kol. Ta použil již dříve zmíněný, problémový žák. Poté je odložil v ul. Masarykova u pošty. Kola vrácena zpět majitelům. Záležitost předaná PČR neboť cena kol přesahovala 5000 Kč.
 • přijata stížnost od starosty Sezemic na pálení ohně v areálu sběrných surovin (za rybníkem). Ani po kontaktování majitele a provedeném místním šetření se nepodařilo prokázat, že byl oheň pálen v tomto areálu.
 • přijata tel. stížnost na velmi hlasitý a intenzivní řev vycházející z č.p. 730 v ulici Nejedlého. Po našem zazvonění na byt, z kterého vycházel křik, nám otevřel muž se slovy: „Už je to v pořádku, dcera měla záchvat.“
 • přijato oznámení o ztrátě (odcizení) osobních dokladů – předáno PČR Dubina
 • přijata tel. stížnost na osobu ležící na chodníku v ulici Komenského. Osoba převezena k lékařskému ošetření, lékař rozhodl o umístění na PAZS
 • řešení občanského soužití v ulici Komenského, kdy podnapilí druh nechtěl pustit do bytu svoji podnapilou  družku. Po projednání incidentu s oběma osobami záležitost urovnána
 • přijata stížnost na občanské soužití v ulici Komenského, (vyhrožováno fyzickou likvidací). Předáno PČR Dubina
 • přijato oznámení na založení černé skládky v ulici Nerudova. Po zjištění původce skládky věc projednána a následně skládka odstraněna.
 • na služebně MP řešena stížnost občana na nedodržování soudního nařízení, které určuje vydání dítěte na určitou dobu. Stěžovateli poskytnut telefonický kontakt na sociální pracovnici. Věc telefonicky projednána s družkou (matkou dítěte), která nás ujistila, že dítě na určenou dobu vydá.
 • zjištěna podnapilá osoba v ulici Masarykova na zastávce BUS – převoz na PAZS Pce
 • přijato oznámení na buzení veřejného pohoršení před hospodou Labuť. Dvě osoby vykázány z místa
 • přijata stížnost na zamezování přístupu na vlastní pozemek z pozemku města. Věc projednána s původcem zátarasu i se zástupcem stavebního odboru MÚ Sezemice. Nařízen úklid zátarasu (v dané lhůtě odstraněn)
 • zjištěn pohyb pštrosa v blízkosti silnice na poli mezi Sezemicema a Rokytnem (nebezpečí dopravní nehody). Zjištěn a vyrozuměn majitel pozemku – sjednal nápravu
 • na služebně MP přijato oznámení o loupežném přepadení v ulici Mezi Mosty z předešlé noci. Osoba odkázána na PČR Dubina.

 

   Asistence PČR, RZP a zjištěné závady

 

 • přijato oznámení o krádeži v PROSPORT – LUKOVNA. Zajištění místa hlídkou MP pro podezření z TČ. Věc předána PČR.
 • asistence ARO při úrazu hlavy chodce v Nerudově ulici
 • spolupráce s PČR při převozu podnapilé osoby na PASZ
 • zjištění závady na komunikaci – propadlý chodník v ulici Komenského – předáno odboru správy majetku MÚ Sezemice
 • řešení stížnosti na rušení veřejného pořádku na Husově náměstí po zjištění skutečností předáno PČR
 • pátrání po pohřešované osobě (pacient psychiatrického oddělení Ráby) ve spolupráci s PČR – osoba nalezena
 • řízení provozu při dopravní nehodě do příjezdu PČR na křižovatce Masarykova – Dukelská
 • nález peněženky s doklady v ulici Palackého – peněženka předána majiteli
 • součinnost s hasiči Sezemice při pořádání hasičských závodů pro děti na školním hřišti
 • nález horského kola v ulici Pardubická – na základě hlášení místního rozhlasu se dostavil majitel a kolo převzal
 • nález peněženky s hotovostí 4500 Kč a doklady v Dražkově – peněženka vrácena majitelce
 • kontroly volebních místností v průběhu voleb – vždy bez závad
 • zajištění BESIPU při kladení věnců 28.10. – bez závad
 • zjištěny závady na komunikaci v ulici Havlíčkova – chybějící poklopy na kanálech – nahlášeno na MÚ Sezemice – zajištěno zakrytí děr
 • v obci Kladina zjištěna zablácená vozovka – věc projednána s řidičem traktoru – po dokončení práce uvedl vše do původního stavu
 • asistence PČR při řešení špatně parkujících vozidel v ulici Havlíčkova
 • asistence službám města při rozvěšování předvánoční výzdoby – BZ
 • zjištění poškození stezky v ulici Pardubická (propadlá stezka) – předáno odboru správy majetku – závada odstraněna
 • asistence při pokládání kamene na kruhovém objezdu v Sezemicích (řešení dopravy) bez závad
 • přijato oznámení o krádeži ocelových traverz v Chotči – věc předaná PČR
 • pomoc občanovi, který se svým autem zapadl v poli mezi Dražkovem a obcí Bohumileč – zapadlé auto vytažené strážníky MP
 • zjištěna závada na komunikaci v ulici Palackého (z chodníku trčící kovový předmět). Nahlášeno odboru správy majetku – závada odstraněna.
 • asistence u dopravní nehody v důsledku hlubokého a neoznačeného výtluku v ulici Mezi Mosty – výtluk označen, druhý den závada odstraněna službami města
 • nález peněženky s doklady v ulici Masarykova – předána majiteli
 • přijata stížnost na občanské soužití (domácí násilí). Po zjištění skutečností byla věc předána PČR.
 • přijato oznámení o týrání dětí stěžovatelovou bývalou manželkou – pro podezření z TČ, věc předána PČR
 • asistence při převozu zraněné osoby do nemocnice, pro podezření z TČ věc předána PČR
 • asistence hasičům Sezemice při kácení stromů ve Staročenském lese (dočasná celková uzávěra provozu)
 • v ulici Bezdíčkova nalezna peněženka s doklady – peněženka předána majiteli
 • asistence při úklidu komunikace a odtahu vozidla
 • usměrňování provozu při dopravní nehodě v ul. Pardubická – zajištění svědka
 • spolupráce s MP Pce při zjišťování totožnosti osoby (Velké Koloděje), která v Pce odstavila vrak
 • spolupráce s PČR v souvislosti s dopravní nehodou v ulici Pardubická. Poskytnutí záznamu z kamerového systému nebylo možné vyhodnotit, neboť v důsledku autonehody bylo přerušeno elektrické napájení kamery. Pachatel později dopaden PČR.
 • asistence ARO při úrazu osoby na křižovatce ulic Masarykova – Dukelská
 • nález horského kola na Tyršově nám. po předchozím upozornění občana. Nález vyhlášen rozhlasem MÚ Sezemice – nikdo se nepřihlásil. Kolo skladováno na služebně MP.
 • přednáška na ZŠ Sezemice pro IX. třídu o občanských průkazech, alkoholu a cigaretách
 • asistence pořadatelům při pořádání cyklomaratonu (lávka přes Labe)
 • spolupráce s PČR – beseda s dětmi navštěvující školní družinu na téma vybavení jízdního kola – jak bezpečně na silnici
 • ukázkový den na školním hřišti ZŠ Sezemice (účast všech ročníků). Ve spolupráci s MP Pce a MP Bohdaneč – ukázky použití narkotizační střely, slaňování, zadržení ozbrojeného pachatele služebním psem, ukázka zákroku pořádkové jednotky, vyhledávání drog služebním psem, podrobná ukázka výstroje a výzbroje Městských policií
 • nález dokladu cizího státního příslušníka – doklady předány cizinecké policii
 • asistence při kácení stromů ve Staročenském lese – řízení dopravy
 • zajištění bezpečného pohybu účastníků dětského šachového turnaje v ulicích města
 • předvedení osoby na PČR Dubina – rušení nočního klidu v ulici Mezi Mosty, osoba bez dokladů
 • asistence firmě provádějící zaměřování kanálů v ulici Havlíčkova – řízení dopravy
 • asistence PČR při dopravní nehodě v ulici Masarykova (sražený cyklista)
 • nález OP v ulici Jungmannova – předán majiteli
 • nález dokladů na Husově nám. – kontaktován majitel, který si doklady na služebně MP vyzvedl
 • součinnost  s hasičem Pce, kteří hlídce MP předali psa vyloveného z Labe v obci Lukovna. Pes umístěn v odchytovém kotci MP – druhý den se přihlásil majitel psa.
 • ve spolupráci s PČR řešeno občanské soužití v ulici Komenského – jedna osoba převezena na PAZS
 • přijato oznámení o nehodě podnapilého cyklisty na kole. Na místo přivolána RZP a hlídka PČR, které byla záležitost předána.
 • převoz zraněného dítěte z ulice Mezi Mosty na chirurgickou ambulanci (otci, který ho na bicyklu vezl strčil nohu do předního kola)
 • oznámení trestného činu (krádež peněz) v ulici Lesní. Věc předána hlídce PČR. Provedená kontrola kamerového systému – osoba nezjištěna.
 • telefonické oznámení o pohřešované osobě z ulice Třebízského. Mimořádný nástup strážníků MP do služby – vyrozuměna PČR. Před zahájením pátrací akce se pohřešovaná osoba vrátila domů.
 • přivolání RZS ke starší osobě, která upadla na chodníku v ulici Masarykova (u knihovny) a způsobila si poranění na hlavě. Provedena asistence při nakládání zraněné osoby do sanitky a vyrozuměna blízká osoba
 • na parkovišti MÚ Sezemice zjištěna mladistvá podnapilá osoba bez řidičského oprávnění, která jela na motocyklu. Pro podezření z trestného činu byla věc předána PČR
 • žádost PČR o poskytnutí záznamu z kamerového systému. (Krádež autobusu v Pardubicích s nímž byla způsobena dopravní nehoda v Sezemicích.) Záznam pořízen a předán PČR
 • zjištěna závada na silnici č. 36 (směr Časy) – nahlášeno na odbor správy majetku a životního prostředí
 • asistence při dopravní nehodě v ulici Pardubická – usměrňování provozu

 

 

   Odchyty zvířat

 

 • proveden odchyt volně pobíhajícího psa v ulici Zborovská – převoz psa na veterinární kliniku v ulici Štrossova v Pardubicích
 • proveden odchyt zlatého retrívra na Husově nám. Na základě údajů na známce zjištěn majitel, kterému byl pes předán (Kladina)
 • přijata stížnost na napadení osoby a jejího psa rotvajlerem na Husově nám. Rotvajler odchycen hlídkou MP, předán majiteli a současně řešen blokovou pokutou ve výši 500 Kč za znečištění veřejného prostranství psem. Dále bylo majiteli psa doporučeno, aby kontaktoval postiženou osobu a učinil případné finanční vyrovnání za vzniklou škodu
 • asistence PČR při odchytu dvou psů v Lukovně – psi předáni družce majitele
 • přijata telefonická stížnost na volně pobíhajícího psa (rotvajler), hlídka MP provedla odchyt – pes převezen na veterinární kliniku do ulice Štrossova v Pardubicích
 • přijata stížnost na volně pobíhajícího psa v ulici Pardubická (rídgeback). Pes bez známky a obojku odchycen a umístěn v záchytném kotci MP. Ještě týž den se přihlásila majitelka, které byl pes vydán po zaplacení blokové pokuty 500 Kč za znečištění veřejného prostranství jejím psem
 • proveden odchyt psa s použitím narkotik v ulici Za Humny. V průběhu odchytu byl pes předán majiteli s následným poučením o působení narkotizační látky
 • přijata stížnost na volně pobíhajícího psa v obci Veská – proveden odchyt, pes umístěn v záchytném kotci MP
 • nález psa u areálu Hůrka – dle rasy a vzezření psa vyrozuměna majitelka ze Sezemic, která si psa převzala
 • proveden odchyt psa v poli za Dražkovem (směr Dříteč) – po příjezdu do Sezemic se o psa přihlásila majitelka
 • proveden odchyt psa v ulici Kunětická, pes umístěn v záchytném kotci MP. Po zjištění majitele pes předán
 • proveden odchyt psa v ulici Masarykova u zastávky BUS. Pes umístěn v záchytném kotci MP. Majitel nezjištěn, pes převezen do útulku v Podlíšťanech.
 • proveden odchyt dvou volně pobíhajících psů za použití narkotik v obci Počaply. Psi umístěni v záchytném kotci MP. Po vyhlášení rozhlasem MÚ Sezemice se o psy přihlásila majitelka.
 • proveden odchyt psa v ulici Masarykova – pes předán majiteli

 

 

Zjištění autovraků

 

 • v ulici Smetanova – zjištěn majitel, v dané lhůtě vrak odstraněn
 • v ulici Lesní – zjištěn majitel, v dané lhůtě vrak odstraněn
 • v ulici Spálená ve spolupráci s PČR zjištěn majitel, který byl vyrozuměn a v dané lhůtě vrak odstranil
 • na Husově nám. – zjištění majitele, který v dané lhůtě vrak odstranil
 • zjištění vraku vozidla v prostoru před stavebninami Sezemice, který bránil průjezdu kamiónu s přívěsem. Zjištěn majitel vraku – vrak neprodleně odstraněn.

 

 

Další činnost MP

 

 • v čase dušiček prováděné opakované kontroly hřbitova
 • celoroční zajištění bezpečného přecházení vozovky žáků ZŠ
 • prováděny asistence při převozu peněz z MÚ Sezemice do Spořitelny a naopak
 • bezpečnostní kontroly volebních místností v průběhu voleb
 • odvozy psů, pro které se nepřihlásili majitelé do útulku v Podlíšťanech
 • měření rychlosti v Sezemicích, Rokytně, Býšti a ve Spojile
 • doručování doručenek
 • kontroly neosvětlených cyklistů
 • převoz osob na PAZS
 • předávání přestupků k dořešení ve správním řízení
 • poskytnutí první pomoci, ošetření, nebo převoz k lékaři

 

 

   Činnost MP Sezemice v číslech

 

Přestupky v dopravě:

 • stání na zastávce BUS
 • stání v křižovatce
 • stání na stezce pro chodce a cyklisty
 • stání na vyhrazeném parkovišti
 • zákaz zastavení
 • průjezd zakázán
 • neosvětlení cyklisté

 

Za tyto přestupky bylo uloženo celkem :

 • 155 blokových pokut  (29 900 Kč)
 • 101 napomenutí

 

Bylo zjištěno překročení rychlosti celkem:

 • 753 blokových pokut (919 500 Kč)

 

    Přestupky narušující veřejný pořádek celkem : 29

 • Blokovou pokutou řešeno 14 přestupců (4 300 Kč)
 • Napomenutím řešeno 15 přestupců

 

Po dobu působnosti MP bylo v Sezemicích (ul.Masarykova, Pardubická, Kunětická), Dražkově a Počaplech celkem provedeno 54 měření rychlosti.

 

 

 

Spojil

 

Obec, která má nejdéle trvající veřejnoprávní smlouvu o výkonu pravomocí MP Sezemice na svém katastrálním území – 4.9.2008.V této obci vykonáváme kontrolní a preventivní činnost zaměřenou především na volné pobíhání psů a parkování vozidel na nezpevněných plochách. V uplynulém a letošním roce jsme zde řešili či se zabývali těmito záležitostmi:

 

 • asistence ve Spojile při slavnostním předávání návsi
 • stížnost na provozování nepovolené živnosti v obci Spojil – stížnost neoprávněná
 • stížnost na zapadlé vozidlo na obecním pozemku – vyjeté koleje + bláto na silnici. Zapadlé vozidlo vytažené služebním vozem MP – koleje zarovnány, bláto odklizeno
 • doručování doručenek
 • řešení stížnosti na zábor veř. prostranství v ulici Na Okrajích. Po dohodě s průvodem záboru, zábor druhý den odstraněn
 • přijata stížnost na odložený spoiler v kontejneru na plasty, který dle stěžovatele zasahoval do vozovky – pořízena fotodokumentace a spoiler hlídka zasunula do kontejneru tak, aby nedošlo k ohrožení osob
 • asistence starostovi obce Spojil při zabezpečování vyhořelé hájovny
 • řešení stížnosti na rozbitý plot sousedy – věc projednána s oběma stranami – plot uveden do původního stavu
 • stížnost na parkování vozidel na trávě – řešeno 2 x Na, 2 x výzva pro nepřítomného pachatele dop. přestupku
 • přijato oznámení od starosty obce Spojil o krádeži vloupáním do několika osobních vozidel. Na místě asistence hlídce PČR, později kontrola místního kamerového systému – negativní. V průběhu nočních směn prováděny častější kontroly obce Spojil.
 • při noční preventivní kontrole obce Spojil zjištěna otevřená garáž – majitel hlídkou upozorněn. Garáž uzamčena.
 • v ulici K Hájovně pořízena fotodokumentace zde odstavených polovraků, věc projednána s majitelem
 • předvedení osoby bez osobních dokladů na PČR Dubina – poškození obecního majetku
 • asistence hasičů v ulici Na Okrajích při odchytu roje včel
 • přijato oznámení od místostarostky obce na poškození místního pouličního osvětlení. Pořízena fotodokumentace a sepsán úřední záznam pro pojišťovnu. Pachatel nezjištěn.

 

Dále jsme zde 9x provedli měření rychlosti, při kterém bylo zjištěno 20 přestupků  překročení rychlosti a byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 27 500 Kč.

 

 

 

Býšť

 

Obec Býšť s MP Sezemice uzavřela veřejnoprávní smlouvu 23.9. 2008. Po dohodě se starostou obce sem zajíždíme na telefonickou výzvu k řešení konkrétních případů. Preventivní činnost zde byla vykonávána pouze 3x. Jednou zde zmíněná beseda s žáky IX. třídy a 2x v rámci ranního dohledu u přechodu přes silnici č.35.

 

 • beseda s žáky IX. třídy v ZŠ Býšť – občanské průkazy, cigarety a alkohol
 • po telefonickém oznámení starosty Býště na volně pobíhajícího psa v obci Hrachoviště proveden odchyt psa – převoz na veterinární kliniku v ulici Štrossova Pardubice
 • přijata telefonická stížnost od starosti Býště na neoprávněnou těžbu dřeva v jeho lese. Hlídka MP na místě zjistila osoby s kterými věc projednala. Za dohledu MP vytěžené stromy předány zpět majiteli.
 • přijata telefonická stížnost na parkování dvou kamiónů v obci Býšť, které brání ve   vjezdu a výjezdu vozidel. Hlídka na místě zjistila totožnost řidičů a nařídila  přeparkování vozidel.
 • zjištění 13ti autovraků – po zjištění majitelů vraky v dané lhůtě odstraněné. Kde se nepodařilo zjistit majitele byl proveden tzv. výlep, kde je lhůta na odstranění 2 měsíce.

 

Měření rychlosti jsme zde prováděli 7x, přičemž bylo zjištěno 40  přestupků překročení rychlosti. Celková výše uložených pokut činila 43 000 Kč.

 

 

 

Chvojenec

 

S obcí Chvojenec uzavřela MP Sezemice veřejnoprávní smlouvu 4.12. 2008. Po dohodě se starostkou obce sem zajedeme na telefonickou výzvu k řešení konkrétního případu. Preventivní činnost zde nebyla vykonávána.

 

 • dohled nad dodržováním veřejného pořádku a řízení provozu při oslavách výročí fotbalového klubu
 • přijata telefonická stížnost od starostky obce Chvojenec na osobu, která by svým jednáním mohla způsobit narušení občanského soužití (několikrát pokus o vniknutí na  soukromý pozemek). V době našeho příjezdu osoba nezjištěna, dle vyjádření svědků  směřovala do obce Vysoké Chvojno.

 

 

 

 

Dříteč

 

S obcí Dříteč uzavřela MP Sezemice veřejnoprávní smlouvu 16.6. 2009. Po dohodě se starostou obce zde budeme vykonávat kontrolní a preventivní činnost 1x až 2x týdně. Tato činnost bude zaměřena zejména na dodržování pravidel při parkování v obytné zóně.

Jedna akce zde  za naší asistence proběhla

 

 • dohled nad dodržování veřejného pořádku při oslavách výročí hasičů a založení obce.

 

Měření rychlosti v této obci nebylo realizováno, neboť  jsme neměli k dispozici potřebná povolení k této činnosti.

 

 

 

Rokytno

 

S obcí Rokytno uzavřela MP Sezemice veřejnoprávní smlouvu 27.11. 2008. Po dohodě se starostou sem zajedeme na telefonickou výzvu k řešení konkrétního případu. Kontrolní a preventivní činnost zde není vykonávaná.

 

 

 • přijato oznámení od starosty obce Rokytno na možné pálení neekologického materiálu na soukromém poli v době tzv. „čarodějnic“. Při prověřování skládky byla pořízena fotodokumentace a zjištění, že se jedná o polstrování z vozidel, molitanové sedačky, palubní desky, kusy linolea apod. Věc projednána s majitelem skládky, který byl upozorněn, že v případě pálení tohoto odpadu bude řešen ve správním řízení. Ke spálení odpadu nedošlo.
 • na služebně MP Sezemice sepsáno podáno vysvětlení osobou, která měla dle nalezených věcí založit nepovolenou skládku v katastrálním území  obce Rokytno. Na základě podaného vysvětlení bylo zjištěno, že skládku nejspíše založila osoba, která asi 14 dní před oznámením vyloupila osobě podávající vysvětlení byt.
 • proveden odchyt psa v obci Rokytno. Pes umístěn v záchytném kotci MP.

 

Měření rychlosti jsme zde prováděli 3x. Zjištěny byly dva přestupky překročení rychlosti a celková výše uložených pokut je 2 000 Kč.