Zaměstnání

Město Sezemice vyhlašuje výběrové přijímací řízení na místo strážníka Městské policie Sezemice. Přijímací řízení obsahuje zdravotní, zkušební a personální část.

Zájemce předloží žádost na předepsaném tiskopise. Součástí žádosti je životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení o spolehlivosti a bezúhonnosti a dále ověřená kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přílohy