Žádost o poskytnutí informace č. 5/2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 04.11.2019.

Znění dotazu:

 1. Dotaz:

  • Zda se na pozemku parc. č. 86/20 v k. ú. Počaply nad Loučnou nachází pozemní komunikace, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona o PK.
  • Pokud se na nich pozemní komunikace nachází, tak jaké podle § 2 zákona o PK kategorie.
  • K jakému účelu je tato komunikace s odkazem na ustanovení § 19 odst. 1 zákona o PK určena a z jakého podkladu toto vyplývá.
 2. Dotaz:

  • Zda se na pozemku parc. č. 86/33 v k. ú. Počaply nad Loučnou nachází pozemní komunikace, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona o PK.
  • Pokud se na nich pozemní komunikace nachází, tak jaké podle § 2 zákona o PK kategorie. K jakému účelu je tato komunikace s odkazem na ustanovení § 19 odst. 1 zákona o PK určena a z jakého podkladu toto vyplývá.
 3. Dotaz:

  • Zda se na pozemku parc. č. 433/3, 433/4, 433/5, 433/6 v k. ú. Počaply nad Loučnou nachází pozemní komunikace, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona o PK.
  • Pokud se na nich pozemní komunikace nachází, tak jaké podle § 2 zákona o PK kategorie.
  • K jakému účelu je tato komunikace s odkazem na ustanovení § 19 odst. 1 zákona o PK určena a z jakého podkladu toto vyplývá.
  • Pokud silniční správní úřad už požadované deklaratorní rozhodnutí nebo osvědčení ve věci shora uvedené vydal, žadatel žádá o zaslání kopií těchto rozhodnutí nebo osvědčení.

Informace vedená pod č. j. SEZ-69872019/SM/Ko byla poskytnuta dne 11.11.2019 v tomto znění:

 1. Na pozemku p.č. 86/20 k.ú. Počaply nad Loučnou se nachází veřejně nepřístupná účelová komunikace na základě deklaratorního rozhodnutí č.j. 0251/2014/OSMŽP ze dne 16.1.2014, které vydal Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí s působností silničního správního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40, odst. zákona č. 13/l997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění roku 2014.
 2. Na pozemku p.č. 86/33 k.ú. Počaply nad Loučnou se nenachází pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/l997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
 3. Na pozemcích p.č. 433/3, 433/4, 433/5 a 433/6, vše k.ú. Počaply nad Loučnou se nenachází pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/l997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
 4. V případě zájmu je možné požádat věcně a místně příslušný silničně správní úřad o vydání deklaratorního rozhodnutí o určení účelové komunikace, kterým je Magistrát města Pardubic, odbor dopravy.

V případě zájmu je možné požádat věcně a místně příslušný silničně správní úřad o vydání eklaratorního rozhodnutí o určení místní komunikace, kterým je Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí.

Kopie deklaratorního rozhodnutí č.j. 0251/2014/OSMŽP ze dne 16.1.2014 byla žadateli zaslána, příloha není součástí veřejné odpovědi na dotaz.