Územní studie k lokalitě Z 52 Lukovna

Řešená plocha se nachází na katastrálním území Lukovna v obci Sezemice. Území je tvořeno plochou vyznačenou v územním plánu města Sezemice kódem Z 52.

Plocha leží podél silnice III/29810 ve směru Sezemice – Dražkov. Je vymezena na jihu a severu stávající obytnou zástavbou rodinného typu, na východě bezejmennou vodotečí, která ústí do potoka Ředička a na západě výše uvedenou silnicí.

Z řešení byly vyjmuty plochy parcel 237/7 a části parcely 237/10, přiléhající ke komunikaci. Tato plocha byla od doby zpracování návrhu územního plánu zastavěna. Parcela č. 237/7 má vlastní příjezd z hlavní komunikace a nesouvisí s navrženou koncepcí.

Přílohy