Rozpočet na rok 2011

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. února 2011 schválilo usnesením č. Z/3/1/2011 rozpočet města na rok 2011.

Rada města schválila dne 3. března 2011 rozpis rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet města je finanční plán, kterým se řídí financování činnosti města. Tvorbu, postavení, obsah a funkci rozpočtu města upravuje zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl zpracován na základě návrhů, které předložili správci paragrafů a ředitelé příspěvkových organizací.

Související předpisy:

–        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

–        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

–        Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

–        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

–        Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

–        Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Rozpočet na rok 2011 je sestaven jako schodkový s rozdílem 4 022,8 tis. Kč. Tento rozdíl je řešen v rozpočtu třetí částí, a to financováním.

FINANCOVÁNÍ = změna stavu na účtech (tj. přebytek hospodaření – splátka úvěru).

4 022 800 =  7 000 000 –  2 977 200

Příjmy rozpočtu:

Celkem:                                                                   51 316,6 tis. Kč

Příjmy rozpočtu jsou vlastní nebo přijaté, obojí pak kapitálové a běžné. Běžné příjmy se dělí na daňové a nedaňové.

Příjmy rozpočtu města tvoří příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž je město pověřeno, výnosy z místních poplatků, výnosy z daní nebo podíly na nich. Dále příjmy tvoří dotace ze státního rozpočtu a nestátních fondů, dotace z rozpočtu kraje, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy (např. pokuty, jiné peněžní odvody, podíl na zisku z dividend, sankce), přijaté peněžní dary příspěvky a v neposlední řadě jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. Další členění příjmů jsou příjmy kapitálové a běžné.

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a

podíl obcí na těchto daních (v mld. Kč)

 

Daňový příjem

 

Veřejný rozpočet celkem  2010/2011

 

Z toho podíl obcí 2010/2011

Daň z přidané hodnoty    270,8         278,5   58,0               59,6
Daň z příjmů právnických osob v tom daň z příjmů PO

daň z příjmů PO placená obcemi a kraji

    150            126,8

143,9         120,6

6,1             6,2

   36,6               31,6

30,8               25,8

5,8                 5,8

Daň z příjmů fyzických osob   134,2           151     34,6              36,4
Daň z nemovitosti       9,7               9,7       9,6                9,7
Místní a správní poplatky       7,8               7,4        7,8               7,4
Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí       7,5               7.5        6,2               6,2
Celkem     580             580,9     152,8             150,9

Pro rok 2011 byl stanoven souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu Města Sezemice následovně:

v celkové výši (Kč)     2 849 700
z toho:

– příspěvek na výkon státní správy

 

2 084 100

– příspěvek na školství           765 300
– příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí               0

Výdaje rozpočtu:

Celkem:                                                                   55.339,4  tis. Kč

Výdaje rozpočtu se člení na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pak na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery (dotace) a neinvestiční půjčky. Obdobně se člení i kapitálové výdaje, které však mají charakter investic.

Financování

V roce 2011 město bude hradit úvěry ve výši jistiny 2 977.2 tis. Kč.

Do rozpočtu roku 2011 je zapojen přebytek hospodaření roku 2010 ve výši 7.000 tis. Kč.

Financování celkem (7 000 tis. Kč – 2 977.2 tis. Kč) 4 022,8 tis. Kč.

Přílohy