Rozpočet města 2010

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. března 2010 schválilo usnesením č. Z/5/2/2010 rozpočet města na rok 2010.

Rada města schválila dne 18. března 2010 rozpis rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet města je finanční plán, kterým se řídí financování činnosti města. Tvorbu, postavení, obsah a funkci rozpočtu města upravuje zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl zpracován na základě návrhů, které předložili správci paragrafů a ředitelé příspěvkových organizací.

Související předpisy:

–        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

–        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

–        Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

–        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

–        Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

–        Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Rozpočet na rok 2010 je sestaven jako schodkový s rozdílem 6 001 tis. Kč. Tento rozdíl je řešen v rozpočtu třetí částí, a to financováním.

FINANCOVÁNÍ = změna stavu na účtech (tj. přebytek hospodaření + příjem úvěru z FRB – splátka úvěru).

 3 579 800 = 3 520 000   +   2 900 000   –  2 840 200

Příjmy rozpočtu:

Celkem:                                                                   45 066,1  tis. Kč

Příjmy rozpočtu jsou vlastní nebo přijaté, obojí pak kapitálové a běžné. Běžné příjmy se dělí na daňové a nedaňové.

Příjmy rozpočtu města tvoří příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž je město pověřeno, výnosy z místních poplatků, výnosy z daní nebo podíly na nich. Dále příjmy tvoří dotace ze státního rozpočtu a nestátních fondů, dotace z rozpočtu kraje, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy (např. pokuty, jiné peněžní odvody, podíl na zisku z dividend, sankce), přijaté peněžní dary příspěvky a v neposlední řadě jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. Další členění příjmů jsou příjmy kapitálové a běžné.

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a

podíl obcí na těchto daních v roce 2010 (v mld. Kč)

 

Daňový příjem

 

Veřejný rozpočet celkem

 

Z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty270,858,0
Daň z příjmů právnických osob v tom daň z příjmů PO

daň z příjmů PO placená

obcemi a kraji

150

143,9

6,2

36,6

30,8

5,8

Daň z příjmů fyzických osob134,234,6
Daň z nemovitosti9,69,6
Místní a správní poplatky7,87,8
Poplatky za znečištění a využívání živ. prostředí7,56,2
Celkem580152,8

Pro rok 2010 byl stanoven souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu Města Sezemice následovně:

v celkové výši (Kč)     3 185 400
z toho:

– příspěvek na výkon státní správy

 

2 476 100

– příspěvek na školství           709 300
– příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí               0

Oproti roku 2009 je tato dotace vyšší o 1 534,5 tis. Kč.

Pro rok 2010 je stanoven příspěvek na jednoho žáka předškolního zařízení a základní školy na částku 1 419,- Kč (rok 2009 1 401,- Kč).

Výdaje rozpočtu:

Celkem:                                                                   48 645,9  tis. Kč

Výdaje rozpočtu se člení na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pak na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery (dotace) a neinvestiční půjčky. Obdobně se člení i kapitálové výdaje, které však mají charakter investic.

Financování

V roce 2010 město bude hradit úvěry ve výši jistiny 2 840,2 tis. Kč.

Do rozpočtu roku 2010 je zapojen přebytek hospodaření roku 2009 ve výši 3 520 tis. Kč.

Do rozpočtu je zařazen příjem z FRB 2 900 tis. Kč.

Financování celkem (3 520 tis. Kč + 2 900 tis. Kč – 2 840,2 tis. Kč) 3 579,8 tis. Kč.

Přílohy