Projekt „Chodník Veská – I. část“

Název projektu: Chodník Veská – I. část

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007327

 

Realizace: jaro 2019

Stručný popis projektu:

Stávající chodník ve Veské byl vybudován v akci Z před více než 60 lety, je silně poškozen, vykazuje značné nerovnosti a nesplňuje podmínky bezpečnosti, bezbariérovosti a současné legislativy.

Projekt po rekonstrukci umožní bezpečný a bezbariérový pěší pohyb občanů, dětí, seniorů i osob s tělesným postižením po celé délce chodníku podél silnice III/32243. Za současné situace se chodci vzhledem ke stavu chodníku často musí pohybovat po silnici zatížené automobilovou dopravou. Projekt obsahuje vybudování bezbariérového přístupu na zastávce veřejné hromadné dopravy a zajišťuje bezbariérový přístup k místům umožňujícím přecházení.

Cíl projektu:

Projekt zvýší bezpečnost pěší dopravy v místní části Sezemic zvané Veská, zlepší podmínky pro pěší pohyb osob i osob se sníženou mobilitou, podporuje přístupnost zastávky veřejné dopravy. Projekt podporuje využití hromadné dopravy.

Financování:

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci výzvy č. 1 MAS Regionu Kunětické hory-IROP-Doprava-I.