Projekt „Bezpečná doprava města Sezemice v ulici Kunětická a Pernštýnská“

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069
Identifikační číslo: 117D03O003044
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizátor projektu:

Město Sezemice, IČO: 002742414, sídlo: Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice

Název projektu: Bezpečná doprava města Sezemice v ul. Kunětická a Pernštýnská

Realizace: podzim 2021

Stručný popis projektu:

Podél komunikace III. třídy č. 2984, ve směru od Kunětic do Sezemic, v ulici Kunětická a Pernštýnská jsou vybudovány chodníky cca ze 70. – 80. let minulého století. Jsou silně poškozeny, vykazují značné nerovnosti a nesplňují podmínky bezpečnosti, bezbariérovosti a současné legislativy.

Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků na bezbariérové chodníky podél silnice III. třídy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dobudování chybějících části chodníků, celkem 4 míst pro zvýšení bezpečnosti přecházení. Rekonstrukcí chodníků bude zajištěn bezpečný a bezbariérový pěší pohyb chodců.

V ulici Kunětická směrem do Sezemic se jedná o chodník vpravo, kde dojde k modernizaci stávajícího nevyhovujícího chodníku. V ulici Pernštýnská je pokračování trasy směrem do centra města, ale po levé straně, kde bude částečné vytvořen nový chodník, ten plynule naváže na stávající nevyhovující chodník, který bude rovněž modernizován. Na konci trasy v prostotu náměstí bude před čp. 92 umístěna informační tabule pro návštěvníky města.

Cíl projektu:

Projekt zvýší bezpečnost pěší dopravy v ulicích Kunětická a Pernštýnská, zlepší podmínky pro pěší pohyb osob i osob se sníženou mobilitou, podporuje přístupnost zastávky veřejné dopravy.

Financování:

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci výzvy č. 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.