Projekt ,,Bezpečná doprava města Sezemice – úsek E“

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175
Identifikační číslo: 117D03O003657
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: BEZPEČNÁ DOPRAVA města Sezemice – ÚSEK E

Realizace: podzim 2022

Stručný popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici Pernštýnská, který je značně poškozen a nesplňuje podmínky legislativy a norem. Rekonstruovaný chodník bude splňovat legislativní podmínky pro bezpečnost pěší dopravy a bezbariérovosti, takže umožní pohyb po chodníku i osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V ulici Pernštýnská se jedná o modernizaci stávajícího nevyhovujícího chodníku, a to vpravo směrem do Sezemic. Úsek E tak navazuje na již realizovaný úsek A a D, které propojí trasu s centrem města. Všechny tyto úseky jsou součástí jednoho stavebního projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Sezemice. Součástí bude vybudování bezpečného místa pro bezbariérové přecházení

Cíl projektu:

Projekt zvýší bezpečnost pěší dopravy v ulici Pernštýnská, zlepší podmínky pro pěší pohyb osob i osob se sníženou mobilitou, podporuje přístupnost zastávky veřejné dopravy.

Financování:

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci výzvy č. 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.