Projekt ,,Bezpečná doprava města Sezemice – úsek B“

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149
Identifikační číslo: 117D03O003650
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA SEZEMICE – úsek B

Realizace: podzim 2022

Stručný popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici Kunětická, který je značně poškozen a nesplňuje podmínky legislativy a norem. Rekonstruovaný chodník bude splňovat legislativní podmínky pro bezpečnost pěší dopravy a bezbariérovosti, takže umožní pohyb po chodníku i osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V ulici Kunětická se jedná o modernizaci stávajícího nevyhovujícího chodníku, a to vlevo směrem do Sezemic, nazvaného úsek B. Úsek B tak navazuje na již realizovaný úsek A a D, které propojí trasu s centrem města. Všechny tyto úseky jsou součástí jednoho stavebního projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Sezemice. Vznikne nová zatravněná plocha v prostoru cípu ulic Kunětická a U Křížku jako doprovodná zeleň, kde bude také umístěna informační tabule pro návštěvníky města. Součástí bude vybudování bezpečného místa pro bezbariérové přecházení.

Cíl projektu:

Projekt zvýší bezpečnost pěší dopravy v ulici Kunětická, zlepší podmínky pro pěší pohyb osob i osob se sníženou mobilitou, podporuje přístupnost zastávky veřejné dopravy.

Financování:

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci výzvy č. 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.