Pravidla pro přijímání do domu s pečovatelskou službou

Rada města vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tato

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ

DO DOMU S  PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU MĚSTA SEZEMICE

(dále jen pravidla):

 

čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Rada města ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále OZ), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  stanoví tato pravidla pro přijímání občanů do domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS), které jsou v majetku města Sezemice.
 2. Byty v DPS se pro účely těchto pravidel rozumí byty v obecních domech zvláštního určení dle zákona č. 102/1992 Sb., které jsou určeny pro bydlení starých a zdravotně postižených občanů. Jde o samostatné objekty s malometrážními bytovými jednotkami.
 3. Nájemní vztahy na tyto byty se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákona č. 102/1992 Sb. a těmito pravidly.
 4. O přidělení bytu s příslušenstvím v DPS rozhoduje Rada města Sezemice. Nájemní smlouvy uzavírá Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí (dále jen odbor).
 5. Byty v DPS a pečovatelská služba v nich se poskytuje osaměle žijícím občanům nebo manželským párům. Občanům žijícím v DPS je umožněno poskytovat veškeré služby kvalitněji, racionálněji a v potřebném rozsahu. Pečovatelská služba se poskytuje občanům za podmínek a v rozsahu stanoveném v právních předpisech o sociálním zabezpečení.

čl. II.
Podání žádosti

 1. Žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou se podávají na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu v Sezemicích.
 2. Žádost o umístění do DPS si může podat každý občan, který :
 3. a)je způsobilý k právním úkonům
 4. b)má trvalé bydliště na území ČR
 5. c)nemá dluhy vůči Městu Sezemice
 6. d)je poživatelem starobního nebo plně invalidního důchodu a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu.
 7. Žádosti si mohou podat rovněž manželé či jiné dvojice, které chtějí žít ve společné domácnosti.
 8. Součástí žádosti o umístění do zařízení sociální péče je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.

 

čl. III.
Evidence žádostí

 1. Odbor správy majetku a životního prostředí  sestavuje dle stanovených podmínek a kritérií pořadník žadatelů, který se předloží komisi zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti (dále komise) a poté s vyjádřením komise radě města k rozhodnutí.
 2. Žadatel, který splňuje podmínky uvedené v čl. II odst. 2, bude o zařazení do pořadníku žadatelů vyrozuměn písemně odborem správy majetku a životního prostředí  nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.
 3. Žádost občana, který bez závažných důvodů odmítne nabízený byt v DPS, se zařadí na konec pořadníku.
 4. Žádost se vyřadí z evidence :
 5. a)nesplňuje-li žadatel podmínky pro podání žádosti dle čl. II odst. 2
 6. b)na vlastní žádost nebo pokud žadatel ve lhůtě do 60-ti dnů nebude reagovat na písemnou výzvu odboru k aktualizaci své žádosti
 7. c)zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl záměrně nesprávné údaje
 8. d)v případě úmrtí žadatele
 9. e)je-li žadatel umístěn do DPS v Sezemicích.
 10. f)pokud žadatel dvakrát odmítl přidělený byt
 11. Skutečnost, že byl žadatel vyřazen z evidence žadatelů o umístění v DPS podle čl. III odst. 4 a,b,c a f) mu bude ze strany odboru oznámena písemně.

 

čl. IV.
Podmínky a kritéria přijetí do DPS

 1. Podmínky  pro  přijetí do DPS (zdrav.stav, soběstačnost) se řídí zejména dle přílohy č.7 vyhl. MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdější předpisů.

Rada města stanovuje tato kritéria pro přijetí do DPS:

 1. dle trvalého pobytu občana:
 2. žadatel s trvalým pobytem v územním obvodu města Sezemice, který uvolní obecní byt
 3. žadatel, který má trvalý pobyt v územním obvodu města Sezemice
 4. žadatel, který má trvalý pobyt v obcích, pro které Městský úřad v Sezemicích vykonává přenesenou působnost
 5. žadatel, který má trvalý pobyt v obcích, které jsou členy Svazku obcí Loučná,
 6. žadatel, jehož nejbližší příbuzní mají trvalé bydliště v územním obvodu města Sezemice
 7. žadatel, který měl trvalé bydliště v územním obvodu města Sezemice nebo se v územním obvodu města Sezemice narodil
 8. ostatní žadatelé
 9. zdravotní stav uchazeče. (Dle posudku lékaře – zvýhodnění držitelů průkazek ZTP, ZTP/P),

III.   stáří a osamělost (starší občan bude upřednostněn, bude-li schopen se sám o sebe postarat)

 1. dosavadní podmínky bydlení (topení, voda, poschodí,…)
 1. Bude-li více zájemců než volných bytů, navštíví členové sociální a zdravotní komise dotyčné žadatele o DPS v jejich dosavadních bytech. Při osobní návštěvě zjistí rodinné prostředí a možnost péče rodinných příslušníků (dětí a pod.).
 2. Bude-li více zájemců než volných bytů, nebudou navštěvovat členové sociální a zdravotní komise dotyčné žadatele o DPS v Sezemicích v jejich dosavadních bytech mimo územní obvod města Sezemice. Zjištění stavu bude prováděno formou dotazníku, vyjádřením obecního úřadu apod.

 

čl. V.
Ukončení pobytu v DPS

 1. V DPS mohou bydlet pouze občané, kteří mají byt přidělený rozhodnutím rady města a uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Přenechání bytu nebo jeho části není přípustné.
 2. Pronajímatel může s přivolením soudu vypovědět nájem bytu :
 3. a)neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů
 4. b)jestliže nájemce přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě
 5. c)jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a další úhrady spojené s užíváním bytu
 6. d)v případě, že nájemce pronajme byt nebo jeho část.

 

čl. VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Občané žijící v DPS se řídí domovním řádem a těmito pravidly.
 2. výjimkách z ustanovení těchto pravidel rozhoduje Rada města Sezemice.
 3. Tato pravidla schválila rada města dne 26.8. 2004 a  nabývají účinnosti dnem 1.9.2004.
Bohuslav Kopecký 

starosta města

František Matúšů

 místostarosta

Přílohy