Rozpočet města 2018

Rozpočet města na rok 2018 schválilo zastupitelstvo města dne 06.12.2017. Rozpočet města byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 20.11.2017 do 06.12.2017.

Rozpočet města Sezemice na rok 2018 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Příjmy byly schváleny ve výši 68.411,0  tis. Kč, výdaje v celkové výši 90.075 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 75.130 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 14.945 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování, které činí 21.664 tis. Kč (tj. přebytek hospodaření roku 2017 – splátka jistiny).

Závěrečný účet města za rok 2018 schválilo zastupitelstvo města dne 04.06.2019. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 17.05.2019 do 04.06.2019. Hospodaření města k 31. 12. 2018, po zapojení operací financování, skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města a fondech ve výši: 33.616.974,38 Kč.

Přílohy