Rozpočet města 2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne 06.12.2016. Rozpočet města byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 16.11.2016 do 06.12.2016.

Rozpočet města Sezemice na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Příjmy byly schváleny ve výši 63.503,3 tis. Kč, výdaje v celkové výši 76.167,3 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 63.167,3 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 13.000 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování, které činí 12.664 tis. Kč (tj. přebytek hospodaření roku 2016 – splátka jistiny).

Přílohy